Vachar

जे लोक गणनायक,गणराज,मोरीयान माने कोनी वो लोक आज मौर्या हामारो छ,जे लोक राम लछमणेन माने कोनी वो लोक आज हानूमान(मारोती) हामारो छ,जे लोक मादेव,बरमा,यीसणून मानेते कोनी वो लोक मादेव(पसूपालक सीव) हामारो छ हानू का केरेछ!?ये वातेरो वचार करा,

येक लेंघी छ…
मोरीया सो घोडो बालाजी बेठो आव…,!
गणनायक,गणराज,मोरीया येरो आजी कायी मालम वीये तो कळावो,परभातीती मार चार वाते वेगी आब सवार कीयू.नीलीया परभीया भूकीया