Theory

आतमा,परमातमा कतो कायी? माणस मरं कतो समागो क पाछेर वाटचाल कायी रछ,गालीलीयो आतमा मानोतो कोनी,कोपरनीकस देव मानोतो कोनी पायथागोर मांढो जे थेरीपरछ आज जगदनीया चालरीछ वोनून वो घडीम लोकूर वीरोधछ कोनी तो केनी फासी केनी आतमहतीया करणू पडो,पणन वोनूर वाते तीन काळेम सत सासी वेगीछ,माणस आतमा परमातमा देव मानछ,माणस यी बूधीर जोरेप चालेवाळो छ,जीतरप ये वाते मानेनी तो वो कायी जगेनी कायी? जगं छ पणन नातो मानेनी माणस नातो मानं छ करन आतमा परमातमा देव मानं छ? आब आपण कूण कूण देव मानछो? कूण कूण मानोनी आपणो केणो कळाणू? नीलीया परभीया भूकीया