Sunil chavan

दहेली तांडेम 26/10/2014 सवार दितवार (रविवार) परभाती आटेर (8:00 PM)वेळेन गोर सेनार मळाव मा. प्रदीप नाईकेर(बंजारा अमदार किनवट/माहुर) घर  लेयेम आयवाळो छ समाजेर विकासेर मागनी सारू सब गोर हजर वेन भाग लेळू…ईच मार सब गोर भाईन मारोजा (विनंती) छ…….
तमारो नानकीया भाई..
समाजेरो शुभ चिंतक…
  ☆ सुनिल एच. चव्हाण (पालत्या बंजारा)☆
            ☆ गोर सेनार सोबती☆
☆ रेयेवाळो:- सारखणी तांडो ता. किनवट जि. नांदेड ☆
        मो. 9422200323

Leave a Reply