Satish Rathod

Nikhil Bhau…..

Rajyaat Congress sarkar asun pan ka aplya samaajacha vikas hot nahi, Tandyacha vikas Hot nahi.tasech Rasta,Tanda vasti vikas Yojana…etc.

ase ka..? pratek tyandyat aaj pan Banjara samajatil lok Haalakiche jivan Jagat ahet.Sarakari Yojanecha labh ka tyanchyaparyan pohachat nahi.kaay karan yala….