बाप छोडन काकान का पूजरे छो!

सामळो भा गणगोतो!
बाप छोडन काकान का पूजरे छो!
गोरमाटीन कोरो कागत मत समजो,कोयीबी आयेरो आपणो नाम यीतीयास लक जायेरो,
सतगरू सेवालाल हाती आन वोरसामू देकेवाळ हाम आंंधळे वेगे छा,कोयी केरे शीव आवतार,कोयी बोध आनुयायी,कोयी येशू रो आतमा,बस करो सीकेवीये लोकूर मातेम बारं भाणगडी., पणन खरे टांढेर गोरमाटी लीदे सीकवाडी.नीलीया परभीया भूकीया