सेवाभायार आरदास और याड़ी मरियामा अरदास

सेवाभायार आरदास।

जै जै बापू सेवाभाया
कूळी तरायेवाळा लदेंळी झूलायेवाळा
जगकारंळ जगतारंळ करेवाळा.
कोरे गोरूर तू सेवाभाया
सेकेवूंपर हरघडी छाया
सेन लाडे परेमेती संबाळेवाळा
सरंनेम आयेवाळेरो तू आसरो,
लडपडोतो करनाको तू पसारो
सोतान सोतार वळक करायेवाळा.
गोरूम जलमोपोरीया तारा
याडी धरमंळी भिमानायकेर छोरा
सोभीमानेरी सीक देयेवाळा
आंगेपाचेरो वचार करायो
आगल बगल धेन देरायो
सीक देतो सारी मलक फरेवाळा
वेळा वकतेपर वाट वतायो
गोर वयीवाट हारद करायो
करंळी आनभावेपर भरोसो जतायेवाळा.
कोयी केती कमी छेनी जतायो
जांळे छांळेर सीक वतायो
गोरून गोर करायेवाळा
केसूलानायी गोरून मोरायेरो
मूवो मलक सरजीत करेरो
हारोभरो करेरो बिडो तू वटायो
रूडी रूडी आजो बापू सेवाभाया,रूडी रूडी आजो ।

जे जे याडी मरीयामा ।
हारे झाडेरी लाखीया चुडेरी
आवकाळं कोट सावकांळ कोट-1
याडी चारी पोर तार छ
धरतीर तू मालकंळ छी
चांदा सूरीयान समनक रेदेस-2
हूबी तेग ढळक जावच
सेरो समीया सकाळ करेस -3
काळे मातेर मांळस छा
पगे पगेम आडक जावाचा
वळी वाटेन सूदो करेस -4
आंगळेमायीर खाडू तार छ
कानी कानी बडती करेस-5
ढेरो फकडी तार छ
सेरेम सवासेर करेस- 6
लोयी पांळी तार छ
वेल वाडी तार छ
सेरी वेल मांडवान पूचायेस -7
वाडी वसतीन सायी हेयेस
जीव जंळगाणीन सायी हेयेस
भूली चूकीन करबांळ करेस -8
आयो वगम घंळम करेस
झकड झोला हजार कोस टाळेस
चिते काम फते करेस-9
जत समरा वत आढंळ आयेस
तारे नामेरो कीदे जको कडाव
तारे मंजरेन पूंचा लेयेस
जीत सवायी रकाडेस अन
सायी हेयेस याडी सायेबंळी-10

Leave a Reply