राठोड बेटी वेवार कु चलाव

सेच गोरून अहवान छ क यी लेख आवश्य वाचणु आन तमार मत कळाणु

गोर कुळीन हारद, गोर वयीवाटेन धेनेम लेन, आन बाप दादार अस्मीतार यीचार करन आज समाजेम बेटी वेवारेन लेन नाळी नाळी वाते चालु छ. वोच वातेप आज समण घालेर गरज छ कातो गोरूरी लगभग सेच वाते डुबती छ, सेच वाते मरती छ, गोर वयीवाट धोकेम छ, करन यी लेख लखरोचु गोर केन वाचीयो आस आसा करूचु.

गोर समाज आज सोशल मिडीयाप आतरा अग्रेसर वेगो छ क हर घडी हर येळाप गोरूर कायी यीदवान, गोरूर कायी साळें लोक सोशल मिडीयाप बेटी वेवार ये यीषयेप वात नाकते दकाव छ. लकतेर रछ क राठोडेम 27 गोत छ तो राठोडेन राठोडे सोबत बेटी वेवार चलानु पण वोंदुर गोत वेगळे रेणु. आसे तरार घणे यीषय देकेम आरेच कच क भा राठोडेर जन संख्या जापा छ तो तम वेग वेगळे गोतेती बेटी वेवार चलाव. मार भायी भेन गणगोत सगासळो ठिक छ हाम राठोडेन राठोड गोत वेगवेगळे देकन बेटी वेवार चलावा पण मुळेम हाम से राठोड तो भूकीया च छानी वोरो कसो. म्हणजे आपण कायी यीदवान लोकुर केणु छ क तमार मास तमच खाव.

मार भायीवो मण मान्य छ क गोर वेयीवाटेम वावररे जको न पाच भायी छ आन तुरी यी भायी छोमो छ. मान्य छ मन क राठोडेर 27 गोत छ आन राठोड थोडा जापाच छ तो हामेन बेटी वेवार चलायन घणो त्रास वेरोच. तो पच कायी हाम गोर वयीवाटेर यीरोधेम काम करा, जे गोर वयीवाटेन तयार करे सारू बाप दादा लाखो साल बरबाद करनाके वोन हाम पल घडीम तोड नाका, बाप दादार अस्मितान तोड नाका. मार भायीवो आंगच तो गोर वेयीवाट खतम वेयेर मार्गेप छ गोरूर घणे कायी नकता रीते घतम वेगेच वोनुन च जिवतो रकाडणु कोणी वेरो तो छ जे सिस्टमेन भी तोडेर यीचार हाम कररेचा. आज हामार गोर वेयीवाट, हामार सिस्टम डुबेर मार्गेप छ आज जे छ जकोण भी गमान बेसजाया तो सवार आपणो अस्तित्व खतम वेजाय मार भायीयो. तम केरे चो क भा राठोडेर संख्या जादा छ ये वातेन म भी सहमत छु. पण वो वातेर यी भी तोडगा छेयी की हाम लोयी लोयीतीची बेटी वेवार चलावा. आज यी वात राठोडेन केरेचा क तम भिन्न गोत देकन विया करो सवार यीच वात देकन. चव्हाण, आडे, पवार, जाधव, तुरीन भी वाटीय क हाम भी हामा हामार गोत वेगवेगळे देकन बेटी वेवार चलावा. मणजे हाणु वेजाय क आपणच आपणो मास खाया, आपणच आपणे वयीवाटेन खतम कर नाकीया. करण यी आसी वाते थमाडनु लागीय नित गोर वेयीवाटेन खतम वेयेन कायीच येळ लागे वाळ छेनी. पच तम कियो क राठोड कायी विया कर कोणी, राठोड बगर वियार कु रीय तो म एक आसो तोडगा केयवाळो छु क *जेती गोर वयीवाट भी खतम न व, सिस्टम भी कोणी डुब आन बाप दादार अस्मितान तडा भी न जाव.

तो भायीयो आपण राठोडेन राठोड न करता आपण वोप येक यी भी तोडगा दे सकाचा क *पवार, आडे, जाधव, चव्हाण, तुरी हे पाचही भायीवून के सकाचा क तम आप आप आपनेम बेटी वेवार मत करो.* म्हणजे चव्हाण जाधवेती बेटी वेवार न करणु, जाधव आडेती बेटी वेवार न करनु, आडे पवारेती बेटी वेवार न करनु. म्हणजे केयेर येकच छ क ये पाची भायीवून (आडे, पवार, तुरी, जाधव, चव्हाण) बेटी वेवार फक्त आन फक्त राठोडेती च करणु. कतो आत येक सायीट राठोडेर लोकसंख्या आन येक सायीट पाची भायीर लोक संख्या म्हणजे बरोबरी म आव जाय. आन बेटी वेवार सुरळीत चालेन लगजाय. आन यी वात जर घडगी तो वेयीवाटेम भी बदल कोणी व, वयीवाट भी टकन रीय, आपणोच मास आपणेन खायेर गरज भी कोणी पड, बाप दादार अस्मितान भी तडा कोणी पुच, आन राठोडेर बेटी वेवारेर, आन विया नातरार प्रश्न भी मिठ जाय. तो मार सेच समाजेर बुद्धीजीवी, अभ्यासक, संघटनात्म, लेखक, कवि, प्रचार, गावनीया लोकुन मारोजा छ क यी वात तमेन कतरीक सत वाटी आन कतरीक बला वाटी येर तम मन प्रतीक्रीया दियो आस आसा करूचु. आन गोर वयीवाट टकान रकाडे सारू यी लेख जन हितेम जारी करचु. मार लोयी पाणीर आडे, पवार, जाधव, चव्हाण तुरी भायीयो तम तमार प्रतीक्रीया दियो आसो मारोजा करूचु. आन केरी व्यक्तिक भावना दुखगी वियतो जाहीर मापी मांगुचु आन जे ये लेखेन सहमत छ वोन यीच मारोचा करूचु क येन जापाती जापा गोर भायी तोणी पुचाणु आतराच मारोजा………जै गोर जै वयीवाट
✍✍ लकेवाळो ✍✍
गोर रावूल नारायण भूकीया
तांडो धूळापूर ता दारव्हा जी यवतमाळ
? ७७७६०२१०६६ ?