Raj Pawar

मार प्यारे गोर भाईयो प्रथम पवन चव्हाण रो सब भाईयो न जय सेवालाल म आज काळवटी ताडें
म गणेश रे आरती निमित्त जगत गुरू श्री संत सेवालाल महाराज येदुंर प्रतीमा भेट देन सब ताडें माईर गोर भाईयोन गणपती सोबत आपळें सेवालाल महाराज यदुंर स्थापना करळुं हाई सदेंश प्रत्येक ताडें ताडें म पोहोच कररो चु मार प्यारे गोर भाईयो