Radhesyam Ade

Je Dev hamen parsan koni huye o hamar chheni. Je Dev hammer vethye on sandur laga nake, mundi katn hatir kati wandrer chehro laga nake, tamar dever tamen valak ree koni . E bramani dharmer policy chh . Je aache se bamler peter , Shivaji maharajen badnam kide . Ganpati korur chh ki goruro yero sansodhan veyer chh! Matr gor fhakt Mariyamar puja karch . Yadisaglti chhodan gorun keri puja manya chheni.Radheshyam Ade

Leave a Reply