Praksh Shiwaji Rathod

॥ गोर बंजारा कसळात भिया ॥ 
नायक , कारभारी,अन डावसाण येन मारो नमस्कार
पचपचात राजा भोज सभा सगळ कचेरी नायक
पचारु सव्वा लाख तो अन पचारु सव्वा लाख र कारभारी ,
कचन की काया कपूर की छाती तम हम मलगे तो.
शितल वेगी छाती र भीया ॥
दल तमारो अकल केर , मरण  धरण रामेर हात .
मनेम  चंगा तो काटोटीम गंगा , गंगारो सङनान तीथ रो मेळो ,॥
सोना सारखी झारी रूपा सरीखो भात,॥
जळ कसळ तो तळ कसळ ,
तम कसळ तो हम कसळ र नायक
आपण से कसळच कायी  भाई
लो जलेरो पाणी पियो भिया,

प्रकाश शिवाजी राठोड
नागरी सुुविधा केंद्र प्रमुख  भिवंडी महानगरपालीका
मुळ गाम सोलापुर
रा  . ठाणे