Nished nished

भाई लोकुन विनंती छ की एकनाथ खडसे केतिच फोनेप बोलरो कोणी……
वो हरामखोरेन कलेदो तमार रिस…..
एक काम करा वोन sms नाका
2/3 हजार sms जर वोरे फोनेप गे की वोर हालत ख़राब हे जावच…..
तमार एक sms वोन हंगली लगाड सकाच
प्लीज़ तमेन समाजेर सोगन छ एक sms नाको…
9823073667
9423073667
हेट नाको
हरितक्रांति चे प्रणेते अणि जनक
हे फ़क्त आणि फ़क्त
बंजारा भूषण
वसंतराव नाईक साहेब
आतराच नाको प्लीज़