Nilesh Jadhav

Se Gour bhai , sen malam vegoch kee aapaln Supreme courtem cash chalu chh an final hearing 28 oct 2014 chh. Ore saru pisa jama karlnu khup jarurichh. Aaplne vasu yere peksha mahtvero vishay dusro ve sakeni.  Kartalni se sae sagaseln bhai bandeun vinanti chh kee aapaln ye kame vas koi tobhi yk zalna kan pisa jama kartani Pr Mohan chavalen denu padiye nato ham vakilen bhi de sakacha   —-Radheshyam Ade BBSKSS National organisation Secretary
Nilesh Jadhav