Kailash D.Rathod

“समाज अन् गुलामी”
सन.१९४७ ते २०१४ आबे लगा समाजेन कती महत्व मळो कोनी देश स्वातंञ्य वेगो पण बंजारा समाज स्वातंञ्य कोनी हुयों..यर कारण छं | आपणे समाजेर काही आडचन, व नेता,..बंजारा समाजेर खुप काई नेता वेन चलेगे परंतु बंजारा समाजेन कती काई इतिहास लकेम कोनी आयों…देशेमाइर प्रत्येक प्रंतेम वेगळे वेगळे गटेम स्थापना करन आपणे समाजेर प्रती गट करन फोडेर कोशिस किदे अन् कररेच, वोरे वासु भाईयों गोर बंजारा संघर्ष समिती संयोजक श्री रविराज राठोड संपादक राज बंजारा साप्ताहीक पञिका, येंदुर घणो पडपड चालु छ…समाजेन मान संमान मळायेवास, मंञालय ते गरीबेर झोपडी ताणी, जान विचार पुश करन समाजेर बद्दल व वोंदेर काई अडचनी छं वों ध्यानेम ले समाज जोडेर काम हातेम लिदेच…मार बंजारा भाईयों..आपणे समाजेम आजेर घडी, अंदाजे  ४०% लोक सरकारी नौकरीन छ, वो लोक जर जमाजेर प्रत्येक तांडेम जान विद्यार्थीन औळळ करन शिक्षणे बद्दल सुचना किंवा वोंदेन समाजेर माहीती देन मदत किदे तो समाजेर लोक/ विद्यार्थी शिक्षणेम एक नंबरेपर रिय, कारण आयेवाळे दनेन शिक्षणेर खुप गरज छं, आपण फेसबुक व व्हॉस अपेर वडीती समाजेन मॉसेज देन समाज जोडेर काम कराचा, समाजेम किंवा तांडाम जान जर वोंदेन मोटीवेट किदे तो खुप काई फायेदो वच, गोर बंजारा संघर्ष समिती  बद्दल तमेन माहीती जर न विये तो ९८१९९७३४७७ ये नंबरेपर फोन करो तमेन पुर्ण महीती मळीय, तम स्वता जुडो अन् समाजेन न्याय मळान देयर छ बंजारा समाज एकच आसो समाज छं केपर भि भरोसो करच पण बंजारा समाजेर कोई काम करेनी येेरे वास आपण निस्वार्थी पणेती समाजेर काम करो,गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत इ कुणसी पॉल्टीक्ल पार्टीती संबध छेनी समितीर काम छ फक्त देशेमाईर सारी बंजारा समाजेन जोडेर छ…
तम भी जुडो अन समाजेन जुडो,….
जय सेवालाल
समाज हित चिंतक..
कैलास डी.राठोड
समाज सेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती,
संस्थापक/ अध्यक्ष,
जय सेवालाल बंजारा सेवा संस्था,
जय सेवालाल जन संघटना ठाणे महा.राज्य,