Kailas D Rathod

जय गोर जय सेवालाल..
निर्मळ मन इच आत्मा..छ
निर्मळ आत्मा इच ईश्वर..छ
स्वताकन ईश्वर छ…वोन जगाडो..अन् आचो कर्म करो..इच धर्म छ…समाजेर निस्वार्थ पणेती सेवा करणो इच सेते मोठो कर्म छ..उठो चालो समाजेन जोडते रो..समाजेर प्रत्येक व्यक्तीमाई ईश्वर देखो…समाजेर व्यक्ती महत्वेर विचार करो…संत सेवालाल बापु केगे च..केनी भजो मत,पुजो मत येम वेळ वाया घालेपेक्षा गरीबेन दि कोळ खरावो,गरीबेर अडीअडचन दुर करो,स्वतार पगेपर हुबरेर कोशिस करो..वगाडेन कपडा पेरावो,भुकेन अन्न दो…येमाई ईश्वर छ…
जय सेवालाल…
गोर कैलास डी. राठोड
स्वयंसेवक..
गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply