जागो, गोर बंजार जागो!- सी. के. पवार

जगाईर गोर बंजारा समाजेती जुडे हुये सारी भाई – भेनेन मारो जय सेवालाल! ये पत्रेवडीती आपण सारी भाई – भेनेन कुणीताणू हात जोडन न्र विनंती कररोचू सेरे आंगाडी वाचो,समजन लो अन पच येरे उपर विचार करताणी अंल करो गोर बंजारा समाज आब फक्त तांडाईच रेगो कोणी,तो गाम-खेडामाईती हरेक देशाईर,हरेक शहराई कमी-जास्त प्रमाणे वसरोच आब तांडो एकेजाग ढळन वोतच कायमेरो वसगोच तांडाईर छबच्चार आचो शिक्षण शिक्षरेच तो कांई शिक्षण शिकन नोकरीन भी लागरेच काई लोक खेतीवाडी सोबतच आपापणे परिती वेगवेगळो धंदो करन आचो जीवन जगरेच पणन भाईयो समस्या एक वातेर छ वू म्हणजे आपणो समाज हाणीया हणीया वेगवेगळे धर्माई धर्मातर वेरोच जरा आकी वगाडन चारीवडी नंजर मारीयो तो तमनेन दीकाये की समाज कत-कत धर्मातर वेरोच वोन जबाबदार आपणेच समाजाईर सोतार बुध्दिजीवी समजेवाळ अन शिक्षण शिकन शिक्षित वेगे जकोण लोक छ समाजेरो अभ्यास अन संशोधन करणो ये आची वाते छ काई बंजारा समाजेर लेखक वो इमानदारीती कररेच,वो सारी बंजारा समाजेर लेखक अन साहित्यिकेरो समाजेवडीती अभिनंदन छ पणन आपणे समाजाईर काही लेखक बंजारा समाजेर संस्कृतीपर लकेर छोडदेन बंजारा समाजेर नाळ इतर धर्मेती जोडरेच अन वोन प्रभावी पध्दतेती लकन वू पेपराई छापन देरेच.

तो कांई लेखक पुस्तकेमाई छापताणी प्रकाशित कररेच ये बंजारा समाजेसारू आची वाते छेनी. बंजारा समाज साहित्य अन संस्कृतीर नामेहेट मोठो घाला घालरेच. समाजेर दिशा बदलेर खोटो-नाटो प्रचार करन बंजारा समाजेर लोकून धर्मांतर करे सारू प्रवृत्त कररेच. सोतामात्र गर्वेती बंजारा समाजेर मोठे साहित्यिक केरारेच ये धूर्त अन धोकेबाज शाणे लेखक समजरेच की,बंजारा समाजेरो कोई वाली छेनी! c k pawarपणन बंजारा समाज जे दाड जागो वेजाये अन तीसर आकी वगड लिये,वो दाड ये दगाबाज लेखकेवून धास्तू जागा कमी पडीये ये पत्रेाई सध्या म दगाबाज लेखकेऊन नामेर अन वोदुंरे साहित्योरो मुद्दाम उल्लेख किदो कोनी,ई पत्र वाचताणी वोंदून सदबुध्दी आवगी तो ठीक छ. नी तो देशाईर गोर बंजारा समाजेती जुडीहुई संस्था,संघटना अन युवा बंजारा मंडळने येरो आबच गंभीर विचार करणो आवश्यक छ.बंजारा समाजाईर सारी लोकून जगाडताणी एकेजाग लायेर अन सेवालाल बापूर बोल खरो करेर वेळ आवगी छ.सेवालाल बापू केगोच : सारीवेन एक वेजावो अन एक मुठीती चालो,सोतार वळक सोताच करलिजो. भाईयो आब वेळ छ देशाईर सारी लोकून एकेजाग आयेर अन आपणे समाजेर खर ताकत अन वळक वतायेर. कोई गोर बंजारा धर्मांतर कर कोणी अन केरी बहेकावाई आव कोनी. उठ बंजारा जाग ! समाजेर कामे लाग –

सि.के.पवार
(चित्रपट निर्माता, मुंबई)
मो. नं. 9323543522