गीद अन भाषा,गीद ये वाड;मय प्रकारे माइती गोरबोली भाषा वेपडी हुयी छ!

​वाते मुंगा मोलारी

My swan song

गीद अन भाषा

गीद ये वाड;मय प्रकारे माइती गोरबोली भाषा वेपडी हुयी छ

गद कतो बोलणे ये गोरबोली भाषा शब्देर धातूती गीद इ शब्द वेपडो हुवो छ.गीद इ पेनारो भाषा व्यवहारेरो एक रूप छ.भाषा निर्मितीरे प्रवासे गीद इ वाड;मय प्रकार एक आरंभिक रुप छ.
म लियू..ये गोसायीरो नाम

जेरं पचं बोलीयू गीद

गीद इ पेनारो भाषा व्यवहारेरो वाड;मय प्रकार छ.इ गीद येरो एक उत्कृष्ट पुरावो छ.वाड;मय शास्त्रेपं भाष्य करेवाळे अभ्यासकेनं गद्य आंगड्या क,पद्य ? ये प्रश्नेर ऊत्तर गोर वाड;मयीन संस्कृती माइरे गीद ये वाड;मय प्रकारेमं लाबेर दाट शक्यता निर्माण वेगी छ.

गीद > गद > भाषा इ भाषा निर्मितीरो प्रवास छ.मार ये सिद्धांतेनं भाषातज्ञेर सिद्धांतेरो आधार छ.भाषा तज्ञेरो इ सिद्धांत पुरावो करन मार “गोरपान गोरबोलीतील भाषा सौंदर्य” ये ग्रंथेमं वापरेन मळो वेतो तो गोरबोली भाषार उत्पत्तीर संदर्भेमं आजी आजी बळकटी मळजायेवाळ रं. तरी पण “गोरगणांच्या वाड;यीन संस्कृतीतील गीद हा वाड;मय प्रकार सुद्धा भाषा व्यवहाराचे एक  रुप म्हणून एकेकाळी प्रचलित असावे याचे स्पष्ट संकेत आजही लोकसाहित्यात जिवंत आहेत”.हानु मांडणी म करजमेलो छू.आज मारे ये सोजानं एक महत्वपूर्ण बळकटी मळगी छ.

भाषा निर्मितीरो इ सिद्धांत लुंडविग न्वार इ विद्वान अभ्यासक मांडमेलो छ.ये सिद्धांतेनं yohe yo सिद्धांत, श्रमपरिहार सिद्धांत केमेले छ.

ये संदर्भेमं ये भाषातज्ञेर हवाला देन प्रा.आनंद भंडारे कचं क, “कोणतेही शारीरिक श्रम करताना श्वासाची गती वाढत असते.स्वरयंत्राचे आंकुचन चन प्रसारण जलद गतीने होऊन कंपने निर्माण होतात.अशा प्रसंगी काही ध्वनी आपोआप बाहेर पडतात.आरंभीच्या माणसाने अशा अवस्थेत सामूहिक रीतीने काम करताना परिश्रम होऊ नयेत म्हणून गाणी म्हटली असावी व अशा श्रमपरिहारर्थाय म्हटल्या जाणार्या गाण्यातून भाषा जन्मास आली असा हा सिद्धांत आहे”

ये संदर्भेमं म जनावजना केतो आरो छू क, “गोरबोली भाषा ” इ कुणसीज भाषार ऊपबोली छेनी तो इ एक 23अलंकार,9 रस अन 9 रसेर स्वतंत्र स्थायीभाव, 3 काव्य गुणेती परिपूर्ण आस स्वतंत्र भाषा छ.अस्सल गोरवट धाटणीर ओर कनं ओर मालकीर स्वतंत्र आलंकारिक शब्देरो खजिनो छ.जेर उत्पत्तीर मूळ घटनात्मक दर्जारी 22 भाषाम भी लाबेनी.

गोरबोली भाषारो पेनो धुंटतूवणा एक वात धेनेम रकाडणू लागीये क, गोरबोली भाषा इ सैंधव कालीन से गणसमाजी लोकजवनेर “लोकभाषा”रं. इ मान्य वेयेसारु कुणसीज ऐतिहासिक पुरावो आज जरी उपलब्ध न विये तरीपण गोरबोली भाषा इ सिंधू संस्कृती माइर से लोकगणेनं आवगत आस एक प्रमुख भाषा रं.इ मात्र मान्य वेयेसारु कायी अस्पष्ट पुरावा जिवते छ.आज भी सिंधू संस्कृतीर भाषार अवशेष गोरबोली भाषा व्यवहारेमं आढळचं.

गोर संस्कृतीनं व्यक्तरुप देयेवाळे गोरबोली भाषार अस्तित्वेर पूरावा इ.स.पू. 8000 ते इ.स.पू. 5000 ये कालखंडे माइर बलुचिस्थानेर मेहरगड ये  नवअश्मयुगीन संस्कृतीमं लाबचं.येर जिवतो पुरावो गोर याडी आज भी मौखिक परंपराती गोकन रकाडमेली छ.नवअश्मयुगीन कालखंडे माइर  मेहरगड इ ऐतिहासिक नाम गोर लोकसाहित्येमं आज भी आढळ आवचं.

तू मेयरगडेती आइये सोनकी

मोयनारो दळ भीजेगो

गोरबोली भाषामं प्राचीन ये शब्देसारू स्वतंत्र शब्द पेना इ शब्द रुढ छ.पेनाती कतो प्राचीन काळापासून, पणि पासून हानू अर्थ सिद्ध वचं.सिंधू संस्कृतीर पणि ये नागवंशी रं.गोरमाटी ये पणिर वंशज छ.प्र.रा.देशमुख येर संशोधने माइती इ सिद्ध वेगो छ.गोरबोली भाषामं नाग ये शब्देसारु पान इ शब्द रुढ छ. पान > पणि > पेनाती हानू पेनाती ये शब्देरो उत्पत्तीरो ई प्रवास छ.पणि गणसमाजेर संस्कृतीर पेनो जतरा लारं जावचं ओतेतीज गोरबोली भाषारो उत्पत्तीरो पेनो सुरु वचं.गोरबोली भाषारो पेनो धुंडतूवणा ये से वाते धेनेम लेणू गरजेर छ.

गोरमाटीर पुर्वज पणि ये आदिमगण छ.गोरबोली भाषा सदा एक स्वतंत्र आदिम बोलीभाषा छ.

गोर वाड;मयीन संस्कृती माइर गीद ये वाड;मय प्रकारे माइती गोरबोली भाषा वेपडी हुयी छ.येनं लुंडविग न्वार ये भाषातज्ञेर yohe yo सिद्धांत, श्रमपरिहार सिद्धांत ये सिद्धांतेरो आधार छ…!

संदर्भ- भाषा शास्त्र, प्रा.आनंद भंडारे

गोरपान गोरबोलीतील भाषा सौंदर्य, भीमणीपुत्र

भीमणीपुत्र मोहन गणुजी नायिक

सौजन्य:गोर कैलास डी राठोड 

गोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र राज्य.

मो.9819973477

 

Tag: Banjara News, Banjaraa Online News portal, National News

Leave a Reply