Bhashkar Rathod

जय सेवालाल
प्यार बटा नही है हमारा बाटा गया है हमे जिसने भी बाटा है वो आज खुद बट गए है ।
          हमार समस्या काई छ फक्त …..आतरीक छ वोन वो मोठी छ कछ दुद॔वय छ की हम समजरे कोणी ।
हमारेम एकतारो अभाव छ हाणु वोणुन वाटछ ।
कोई कछ मिडीया हमार दखल लेयनी का लेयनी कारण छ एकता छेनी करन ।
आज तरूण वग॔ खुप हुशार छ पण माग॔दश॔क कोई छेनी ।
निवडनुक आवगी अशी निवडनुक घणी चलेगी ।आज काई छेनी आपने हातेम ।
जय सेवालाल
मार कनती काई चुकीर लखाको हेनु तो मन तमारो नानकया भाई समजन माफ करदीजो ।
    भास्कर राठोड
     ठाणे