बंजारा इ शब्द अन् भाषाविज्ञान. – भिमणी पुत्र.

वाते मुंगा मोलारी
my swan song

बंजारा इ शब्द अन् भाषाविज्ञान

“भाषाविज्ञान कुणसीज भाषानं श्रेष्ठ अन् कनिष्ठ ठेरायेनी;पणन ध्वनी अन् अर्थेमं सांगड न रो केल् तो ऊ भाषा अशुद्ध गणावच्.”ध्वनी व अर्थ यात सांगड घालणार्या चिन्हांची व्यवस्था म्हणजे भाषा होय”.ई प्रसिद्ध संररचनावादी भाषातज्ज्ञ सोस्युरेर सिद्धांत गोरमाटी बोलीभाषार अभ्यास करतूवणा धेनेमं लेणू गरजेर छ.
कुणसी ध्वनीर (ढाळ) संररचनानं जर अर्थ प्राप्त न वेतो विये केल् तो ऊ भाषार डिल चुकीरो सिद्ध वच्.ध्वनीरो अर्थेसह दळणवळण वेणू ईज डायसाण,डायीसाणीऊर बेसे हुबरेर पूर्णगोल अन् अर्धगोल पद्धतेते लारेर हेतू छ.

वरन गंगा मैया पर् नरबदा ओरो वच् बणजारा डेरा ताणोये…!

ई ओळंग चरण ये संदर्भेमं घणो मोलेरो सिद्ध वच्.ये चरणे माईर बणजारा ये ध्वनीर संररचनारो अर्थेसह संप्रेषण वेमेलो छ. ब ण जा रा > बणज बेपार = बणजारा.
ये ओळंग चरणेमं बंजारा कतो ब ञ् जा रा > बंञ्जारा इ संररचना कतो चिन्ह व्यवस्था निरर्थक ठरच्.आधुनिक भाषाविज्ञानेरो जनक सोस्युर येनं संररचनावादी सिद्धांत कच्.”बणजारा > BANAJARA”इज संरचनावादी सिद्धांत गोरमाटीर डायसाण,डायीसाणीऊनं अभिप्रेत छ,ध्वनी संप्रेषणेसारू पूर्णगोल अन अर्धगोलाईम बेसे,हुबरेर डायसाण डायीसाणीऊर ये पद्धते माईती इ वात सिद्ध वच्.
एकंदरीत बंजारा ई शब्द भाषाविज्ञानेर निकषेती कतरा चुकीरो ठरच् येर जाणीव वच्..!”

भीमणीपुत्र
मोहन गणुजी नायक

-गोर कैलास डी राठोड ठाणे

संपर्क-9326791504