गोरमाटी अन भाषाविज्ञान- भिमणी पुत्र,

वाते मुंगा मोलारी
my swan song

गोरमाटी अन भाषाविज्ञान

“मौखिक आविष्कारेर सादरिकरणेर पद्धतीपं बोलीभाषारो आयुष्य ठरच्.जगदनीयार पूटेपं ई वात सेर आंगड्या गोरमाटी बनजारा गणेनं कळी छ;करन मळाव,नसाब अन हासाबे माईर डायसाणेऊर बेसकार पूर्णगोल पद्धत अन नातरो,ओळंगे माईर डायीसाणीऊर हुबरेर अर्धगोल पद्धत गोर धाटीमं आमलेमं आमेली छ.
भाषा ई जरी समाजेनं वेसुलाती मळती विये तरी पणन भाषानं कमाते रेणू लागच्, जनाज भाषा जीवत रच्.ढाळेरो कतो ध्वनीरो आरथेसह दळणवळ वेणू,भाषा ई दळणवळणेर उत्कृष्ट साधन छ;भाषानं दिर्घायूष्य मळणू ये भावना माईती मळाव,हासाब,नसाब अन नातरो- ओळंगे माईर डायसाण डायीसाणीऊर पूर्णगोल अन अर्धगोल पद्धतीमं बेसकार,हुबरेर वयीवाट जलमेम आयी छ.गोर धाटीर ये नवलकपद्धतीतीज गोरमाटी बोलीभाषानं राजाश्रय न रेता भी दिर्घायूष्य मळो छ.ई वस्तुस्थिती केनीज नाकारतू आयेनी.
डायसाण,डायीसाणीऊर ये गेनेधेनेर वातेनं भाषावैज्ञानिकेर केणीर भी आधार छ.ये संदर्भेमं आधुनिक भाषाविज्ञानेरो जनक सोस्युर कच् क,”भाषिक व्यवस्था ही ध्वनिरुप व अर्थरुप यांना जोडणारी एक चिन्ह व्यवस्था असते.ध्वनी व अर्थ यात सांगड घालणार्या चिन्हांची व्यवस्था म्हणजे भाषा होय.या ठिकाणीच आधुनिक भाषाविज्ञानातील संररचनावादाचा उदय झाला.पूर्वी न उच्चारलेले अथवा ऐकलेले शब्द आपण निर्माण करु शकतो.ते अर्थपूर्ण असू शकतात.बोलणारा व ऐकणारा या दोहोनांही अशा नवीन शब्दाची जाणीव होते.भाषेमध्ये अशी उत्पादन क्षमता (Productivity ) असते”
येपरती निर्विवाद स्पष्ट वच् क,गोर धाटी माईर पूर्णगोल अन अर्धगोल पद्धत ई भाषिक उत्पादन क्षमतार अन दळणवळणेर उत्कृष्ट माध्यम सिद्ध वच्.दळणवळणेर अन भाषार उत्पादन क्षमतार माध्यमेर इ पूर्णगोल अन अर्धगोलाइमं बेसे,हुबरेर डायसाण डायीसाणीऊर इ नवलक पद्धत जगदनीयार पूटेपं गोर धाटी सवायी दुसरी अन्य धाटीमं काजळी लगान दिटेतो भी आढळ आवं कोनी.आढळ आये कतो तो ऊ गोरधाटीर उसनवारी ठरीये.डायसाण,डायीसाणीऊर ये वैज्ञानिक दृष्टिकोने माईती जगभरे वैज्ञानिकेर अभ्यासकेनं अर्थविज्ञानेरो पेलो उद्गाता गोरमाटी आबं नक्कीज वाचेन मळेवाळो इ आसा निर्माण वेगी छ.
गोर धाटी माईर इ मौखिक आविष्कारेर सादरीकरणेर बेसे हुबरेर पूर्णगोल,अर्धगोल पद्धत आज जीवत न रेयेवाळ रं तो मारो जगणो अन लकणोज कोनी तो आपण सेरो “गोरपणो” वायी चले जायेवाळो रं…!
भाषाविज्ञानेर अभ्यासेमं लोकजीवन (समाज),धाटी (संस्कृती) अन सायित्य येनेमं कांयी नातो रच् येर उकल वच्.भाषा अन वयीवाटे माईतीज समाजेर जीवनशैली-शेलीरो सणगार भाषाभ्यासकेनं वाचेन मळच्.आजेताणू गोरमाटी बोलीभाषा अन इ वयीवाट जीवत न रेयेवाळ रं तो ?
गोर याडीभेने अन आपण बापदादा आपणे मौखिक परंपराती गोरमाटी बोलीभाषानं आपणे गीदेमं परोताणी विशिष्ट पद्धतीती संगणक समीयाताणू जीवत रकाडन भाषाविज्ञानेरो दालन जगदनीयार भाषाविज्ञानेरे अभ्यासकेसारू खुलो करन मेलछांडी छ.ये याडीबापेऊर उपकार भुलणो ई कृतघ्नपणारो ठरीये.
आज आपण आपणे याडीभेनेऊर अन बापदादाऊर इ कमाई भुलन बेसगे छा. कतं फेडीया ई पाप ?

भीमणीपुत्र
मोहन गणुजी नायक

सौजन्य- गोर कैलास डी राठोड ठाणे.

संपर्क- ९३२६७९१५०४