Atmaram Jadhav

मारे गोर बंजारा टायगर्स भाईयो जय सेवालाल…
मार सारीन नम्र निवेदन छ, कि अब विधानसभार निवडणूक सुरु हेगी छ, जे जे मतदार संघेम गोरमाटी उमेदवार अधिकु्त पक्ष मार्फत उभे हे वत वोन मदत करन निवाडो, जत टिकीट कोनि हे अन गोरमाटीरो उमेदवार अपक्ष हे तो एकच उमेदवार उभो करो, पार्टी न देखता फक्त समाज देखो,एक जाग्रुक नागरीक अन सच्चे बंजारा छा ई हाम ईतर लोकुन दखाळ देवा. सेवाभायारो बोल खरो करेर हे तो संविधान जो हमनेन अधिकार दिनो छ , मतदानेरो वोरो पुरेपुर वापर हमनेन करेर छ…..
अबकि बार विधानसभा मे १० बंजारा आमदार..तमार सेवाम सदैव हजर रे वालो सेवक….आत्माराम जाधव, राष्ट्रीय अध्यक्ष,राष्ट्रीय बंजारा टायगर्स.