Ashok hiraman chavan

Mar sari “Goar Banjara”Samaj bandhaven ek vinanti ch ki vo “Rashtriya Banjara Tigers”Sanghtna r banner r het Judan  ek Aacho Samaj ghadayer kary karan ek punya r kam karnu. Karan Samajen Aachi Disha fakt n fakt e “Rashtriya Banjara Tigers ch De Sakach.other mahiti karita contact-Ashok Chavan(General Secretary-Rashtriya Banjara Tigers, Maharashtra Pradesh). Mobile-:09595423655/09820860805.
image

Leave a Reply