Anil Rathod

पाण्याची किँमत कळण्यासाठी!
दुष्काळात जन्मावं लागतं! प्रेमाची किँमत
कळण्यासाठी! प्रेमात पङावं लागतं!
आणि ”सेवालाल
चा इतिहास”समजण्यासाठीँ”बजांरा समाजात
जन्माला यावं लागतं !!
जय सेवालाल जय भवानी