A.B. Chavan

गोरमाटी वेळ आवगी शेवटी , आब तरी जागारे ! गुजरात , एम.पी, राजसथान, छतीसगड , अन महाराषट् एकच वाते सारू लढरो , घने सालेती ,  ऊपरेती लगा दिने कीरीमीलेअर री अटी , सारी बाजूती फसगो मारो गोरमाटी ! संजय केरो ई काम छ मनोहर, पर दीप कतीच कोनी पाडो वजालो ! आंधारेम गोर भंबळारे ! हरी हरी करते भाऊ कन जारे ! भिया आपण सारीच फसरे ! आब तरी जागोरे….आब तरी जागोरे………