A.B. Chavan

Bhaiyo, Samrat  Ashok er rajyem apno Bharat desh sukhi heto! Bharat desen ” sone ki chidiya wala des” ketete videshi lok, bhiyavo Samrat  Ashoker rajyem manavatavadi samatavadi bandhubhav swatantrata vadi nyayik samajik prashashnik vyavastha heti , varmule desh an Janata sukhi heti!  Samajik vyavastha parivartan kaler garaj CH, manuvadi vichar chodo! Manavatavadi bano