A.B. Chavan

Krantiba mahatma jyotyrao phule, Adya shikshika dhyanjyoty savitri mai hech amache khare shikshak ahet, shikshan mahagade karun  tyache khasagikaran karnare amhala punha gulamgirit dhaklat ahet, ughada dole ” bagha neet ” jage wha ” jage wha?