A.B.Chavan

Bhaiyo Rajasthan sarkare jaldi m jaldi mukhya aropin atak karano  ! Yer karata gorure sab rajye mayir  MLA  rajasthan sarkaren nivedan  deno awashyak CH,  sarkarer bhumika mahtver CH , samanya janatar sanrakshan karano e rajasthan sarkarer jababdari CH , vo tander punarvasan karer kam sarkarer CH bhiya