तेल्गांणेमाई र एक बंजारा बोली

तेल्गाणेमा आंग दाणार् हसाब हनू केतेते
गिद्दा        = सेरेम आटमो भाग
अर्सोला    = सेरेम चारमो भाग
सोळ्गा     = सेरेम आदो
सेर्          = ऐक किलोती बराबर्
——————————————–
सव्वा सेर्  = सेर् + अर्सोला
ड्वाड् सेर् = सेर् +सोळ्गा
पाल्ली      = दी सैर्
सव्वा पाल्ली =पाल्ली+सोळ्गा
ड्वाड् पाल्ली = तीन सेर्
कुंचा            = पांच पाल्ली
सव्वा कुंचा    = छो पाल्ली
ड्वाड् कुंचा   = आट पाल्ली
हांडा            = दस पाल्ली
मण्             = दी हांडा
सव्वा मण्     = दी हांडा + पांच पाल्ली
ड्वाड् मण्    = तीन हांडा
भस्ता           = पांच हांडा
खंडी            = चाळीस हांडा

    डॉ. नेहरू (MD DCH)
         कार्तिक हास्पिटल
  महाबूबाबाद तेलंगाणा

Gajanan D Rathod
chief editor – online bnajara news portal.
Web…..www.goarbanjara.com