Prof.Motiraj Rathod please Explain

हामार भाषानं राजभाषारो दरजा (Status of Official Language)मळेर पाछेती पेनार वाणीर सबदं ढंूडन वोरो वेकरण(Grammar)बणातू आये पेना सोसल मेडीया (Internet,Email,Facebook,Tweeter,we chat,Hike,Etc) lकोनी वेते जेती दूसरी भाषार सबदं कमी पडेर काणेती जोडाक्षर वोसे सबदं वापरे कोती पणन आज नेटेर जमानेम मोबायील,वाटसाप,रेल,फेसबूक ये यींगरजी सबदं जतेसतोणी पनार सबदं मळेनी वतेसतोणी वापरा…येती वाणीर सनमानच वीये…

हां येक वात कालेन मनं सीकायेवाळे मोतीराजेर’ (Sir) बुद उपासक सेवालाल’ यी पूसतक वाचो..,
१) आपण क्षत्रीय छा पान नं ५
२)आपण आरीया छा पान नं ५
३)आपण बूद छा पान नं २२
४) तपसू भलीक बेपारी वेते वोनून बूद आठ लटा दीनो (दीक्षा) (कतो बंजारा बेपारी बूदेर लटारबी बरोबरी करतेते कोनी कायी??? हानू मन वाटो भेन कायी)
५)बूद जलमो जना मोटे मोटे चमतकार वीये(विज्ञानवादी धरम कतो बूद)
६) सेवालाल जलमो जनाबी चमतकार वीयो(येपरेन वू बूद आवतारी छ??)
७)बूदेर पंचशील(Five Principles) (क महावीरर पंच महाव्रते??सत्य,अहिंसा,अस्तेय,अपरीग्रह ब्रम्हचर्य) सेवालाल पाच पारा वापरो (अग्नी,आप,तेज,वायू,आकाश,पृथ्वी ये पंच तत्व छ पंचशील पंचमहाव्रते छेयी)
८)बूदेर मूंडेमायीती नीकळी जको भाषा कतो पाली(यी भाषार थेरी मनं पेली वणा मालम पडीक येक माणस भाषा निर्माण कर सकं छ म तो केतोतो समूयेती मळावेती भाषा बणती वेणू)
९)जगेम सेती मोटो बूद धरम छ(बापरे धरमेम बी नानकीया मोटे रच कायी?? पछ २०११ तोणी दनीयाम सेती जादा लोक (Global Census 2011) खीरीसचन वेते २०११ ती आजताणी जागतीक लोकगणनाम मसलमान लोक सेती जादा छ पछ ये धरम कतरा नंबरेप आतेवेणू भा??)
१०)सेवालाल सीकवणेम दया,क्षमा,शाती,’वीर्य’ रो संदेश दीनो (यी वीर्य कायी छ भा? कतो वीर,वीरता,वीररस वेणू कायी?) येती टांढेर लोकूप कायी फरक पडेवाळो कोनी पणन मारसरीक सीकसीत,सीकेवाळे (Learned& Educated) लोकूप जांगडेर मातेती वचार करेर पध्दत रूढ वेजाये,लोक वोनंच १०० सालेर बाद आपणो यीतीयास समजेन लग जाय जना जेनं जे जे वात आवचं आपणी चाकोरीम रेताणीन यीतीयासकार (Historian) यीतीयासेप लकणू,सायीतीक (Literalist)सायीतेप लकणू,कलाकार (Artist) कलाप लकणू,भाषातज्ज्ञ (Linguistics) भाषाप लकणू ,रचनाकार ( Geographic Surveyor) भौगोलीक स्थानेबदल लकणू,कवी(Poet) कवीता करणू,लेखक (Writer) लेक लकणू,नेता (Leader) राजनीती करणू,यींजनेर ढाचाप लकणू,डाकतर रोगरायी सासथेप (Health) लकणू,नतो यींजनेर ऑपरेशन करेन लगजायोतो(Oedipus Complex) ‘मकोडा गोळेर भेली वटायेसरीक वेजाय,येकमेकेर वीशेषताम (Specialisation) क्षेत्रेम (Sector) लूडबूड नं करणू (Interfere)हां येकांदीन ये सारीच वाते जमती वीये तो (All Rounder/Versatile) सला देयेर (Advisor) काम करणू,
ये से वातेर वचार करण आंगेरवणा पूसतक लकणू यी मारोजा छं.

निलेश प्रभू राठोड( नीलीया परभीया भूकीया)
email:[email protected]
मूळ कर्यालयःभाषा संचालनालय
सद्या कार्यरत
मा.ना.श्री.संजय राठोड,राज्यमंत्री,
महसूल येनूरो कार्यालय,मंत्रालय,मंबई

Sent from my iPhone