मारो साधो गणीत छ,जसो कूणसे वावरेम कूणसो पीक आये वोरो आंदाज लेन आपण

मारो साधो गणीत छ,जसो कूणसे वावरेम कूणसो पीक आये वोरो आंदाज लेन आपण वो वो खेतेम घंवू जीयार काढाचा वोसोछ दनीयम जनगाणी पयीदा वी जना वोनं जतं ठीक लागो वाटो वोतं रे,संसोधनोती यी वात सासी वेगी छ क पेलो जीव धरतीप आसीया खंढेमा वू भी तातोसीळे(ऊष्णकटीबंध) मलकेम जलमो वीये,बादेम आपापणे पेटेठाटेसारू कोयी यूरोप,आमरीगो,आपरीकान जान रेगे वेणू,वोरे बाद वोनूर टोळीर हासाबेती जाते पडी वीये,जातमायी नायकी करेसारू धरम काढेवीय,गोरमाटी मारासटेम तो आब आयेछ यी तो सेनच मालम छ,आपण मारासटेर गोरमाटी सारी दनीयार गोरमाटीन आपणे तराती चलावा करन केतो कू चालीये.नीलीया परभीया भूकीया