25-01-2016 ti sevamala chalu

Jay sevalal goar banjara bhiyawo.

Tamen sen naame naameti pratana karacha ki
Goar banjara shangharsh samiti bharat “salghan”
Bharat banjara bhakti sevamala samiti, tarfeti pratek varsher nayi apkanen varas bhi 13 va varsero sevamala
chalu vevalo ch.
25-01-2016 ti sevamala chalu 11-02-2016 kotli
karyakrama un 15-02-2016n sevamala sevagade ma nikalewalo ch.
Se bain vinti ch ki tam bhi tamar tandem sevamala
ghalnu ken hum haat jodan vinti karacha.
Sevamalar jankari vaasu ye numbere par sampark
karsakkchu.
Heerakanth rathod 09448732367
Raviraj pawar 08976305533
Rambalram rathod 09591871254

image

image