गोर बोलीभाषाविज्ञान अन व्याकरण – चिंतन! भाग २- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारी
my swan song

गोर बोलीभाषाविज्ञान अन व्याकरण – चिंतन!
भाग २

गोर बोलीभाषारो भाषिक रुप –

गोर बोलीभाषारो ऐतिहासिक भाषाशास्त्र हूबो करेनं गोर बोलीभाषा मौखिक सायित्य घणो मोलेरो सिद्ध वचं.नुसता भाषाशास्त्रज कोनी तो व्याकरणशास्त्र सदा हुबो करेनं अभ्यासकेर एक खमंग खुराक करन भी गोर बोलीभाषा मौखिक सायित्य मुंगा मोलारो ठरचं उदः-

जळेती उपजं;जळेती निबजं
जळेती मर जावं….
फलाण्या,हातोहात खप जावं ?

जळेती जन्मचं;जळेती पोसावचं अन मातरम् जळेती मर जावचं,फलाण्या (नुण) हाटेमं हातोहात खप जावचं.
ये मौखिक गोर गोर बोलीभाषा सायित्ये माईरो *ती* ई ध्वनी गोर बोलीभाषारो एक अर्थपूर्ण “भाषिक रुप”सिद्ध वचं.गोर बोलीभाषा सायित्ये माईरो ई ती सार्थ लघुतम घटक कतो “नानक्यासो > लघुतम पद”,भाषाशास्त्रेर नंजरेती व्याकरणेरो मूलभूत घटक करन भी मुंड्याग आतू दकावचं.

जळेती > जळा पासून
जळेती > जळाने

ये वाक्ये माईरो ती ई गोर बोलीभाषारो नानक्यासो कतो लघुतम रुप ती > पासून,ती > ने आसे दी अर्थेती नंजरेम भरावंचं.”लघुतम रुपे दोन प्रकारची असतात”हानू भाषातज्ञ केमेले छ.गोर बोलीभाषा मौखिक सायित्ये माईरो ती ई “नानक्यासो(लघुतम) रुप” येरो एक उत्कृष्ट उदाहरण सिद्ध वचं.
गोर बोलीभाषा मौखिक सायित्य इ कुणसी सायित्येर झेराक्स छेनी ई मौखिक सायित्य संस्कृत सायित्येर तोडीरो एक स्वतंत्र सामाजिक अभिव्यक्ती छ.ये सामाजिक अभिव्यक्तीरो थाव लेयेनं अभ्यासक आज दबळे ठररे छ.ई ये गोर बोलीभाषा मौखिक सायित्येरो दुर्दैव छ..!

गोर बोलीभाषारो सामाजिक संदर्भ –

– तारो सत्यानास जा.
– रोजी वाट जोंऊ करुचूं तार,वाट देकदेकन झुरू करुचूं.
– बुडोभस वेगो तरी आक्कल आयेनी.
– घर होरकाती नतो सनकाडीती सेकार नाक,पाणी पावसेर दन छ.(सेकार;अच्छादन;Cover )
– पानेर मूडा वावरेमं मेल दं,सवार खळेम पान वचायेर छ.
– कडबार सूडी कडबार पूळीती सेकारचं.
– तोपर गुणा घालेवाळ छ.(तोपर नसाब बसारेवाळ छ.)
– गुणा वचा,पयीपामण आरे छ.
– ज्यार घणज सांगण पेरागी.
– रु घणो छिदो वेगो.
– पाली भरागी साळेर,घणो मस्ती कररो छ.
– पाणी जमीम भदे सरिको मुरमुर पडरो छ.
– केनी मारेसारू भारी हात उपडचं तार ?
– लारेर आळीमं एकजवणा हुंमाळो उटो,कांयी छ न् कांयी न् को ?
– झिलकरीमं गळो भेळ.
– पंचेनं गळो दं ! (पंच न्याव दिये जकोण मंजूर छ कांयी येर हमी दं?)
– रपरप पगला वटा,न तो खप आंधारो पड जाये.
– धणीगोण्णा आज किमं निकळे छो जोडीती?
– नानक्यासो टकडा देकन ला.(नानक्यातीनानक्या)
– पोरी रातेतीज पाणी पडेन लग्गो छ.(पोरी रात > उत्तर रात्र)
– फुल घमघम गंधारे छ.

ऋण
भाषा शास्त्र
प्रा.आनंद भंडारे

भीमणीपुत्र
मोहन गणुजी नायक

(टिप- अभ्यासक येपर सखोल चिंतन करन गोर बोलीभाषानं न्याव देणू इ अपेक्षा!)

सौजन्य- गोर कैलास डी राठोड

गोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र,

Leave a Reply