सत्यजीवन

हमेन सत्य वाटेन चालेन चाय,
तोच आपणो जीवन सुख:शांती समाधानेती जावच छ ।

पवित्र विचार मनेम रिदो, ईश्वर कच सवारेर चिंता तु मत कर ,
किडी मुंगी र भी म व्यवस्था करुचु तु तो मनुष्य छी.।

तु सत्कर्म करतो चाल, मारपर भरोसो रकाडन चाल, तार हिस्से र तोन मळिये, तु मार वचन तोडन कत्री भी धनदौलत कमालीदो, तो भी तु ठालो ज रेवाळो छी, सोबत तारो सत्कर्म
ज आयेवाळो छ।

सत्कर्म कर उज,तार खर कमाई  छ,उज स्वर्ग रो पासपोर्ट छ।

ओन कोई खोस सकेनी.दुसरेर हिस्से र, तोन कन्नाई मळ सकेनी,व्यर्थ वेळ मत बरबाद कर,भुतकाळ मे जो हेगो वोन छोडंद,सत्कर्म करतो तु वर्तमानेपर ध्यान देतो चाल,
भविष्य र पुरा काम मारपर छोडंद,तार घरदार, समाजेर,  प्रती तारो फर्ज निभालेश,तारो खरो अन कायम स्वरूपी घर मारकन छ, येन मत भुलेस।

                             किसु .

2 Comments
  1. Avatar
  2. Avatar

Leave a Reply