☆ डूंघरेती हालसो मोर ☆

????डूंघरेती हालसो मोर????

बापूरे दामणीती बाळदा छूटीये गूजरणी

डूंघरेती खलसो मोर डूंघरेती हालसो मोर

धूणीवाळेरी धोळी हार छये गूजरणी

वोढती आवये झूल डूंघरेती हालसो मोर

मसरू गंझीर वोरी पामडीये गूजरणी

लटकन हालये डोर डूंघरेती हालसो मोर

डोड गाठेरी वोरी तीतरीये गूजरणी

कोडी सदा वडये झूल डूंघरेती हालसो मोर

बारं गजेरो वोरो ढाबळोये गूजरणी

तळवाप पडये डोर डूंघरेती हालसो मोर

वोरे वीरारो घोडीगळ घूघराये गूजरणी

टापोटाप पडये खोर डूंघरेती हालसो मोर

– मारतीया रामचंधीया भूकीया

Cheif Editor – Gajanan D Rathod
Web –  www.goarbanjara.com
Contact No. 9619401377

image