​भिमणीपुत्र मोवन नायिक (मामा) येंदूर वाते मुंगा मोलारी आधारीत चलोकडार दोना. 

भिमणीपुत्र मोवन नायिक (मामा)येंदूर *वाते मुंगा मोलारी* आधारीत.
???? *चलोकडार दोना* ????
निसर्ग पूजक गोरूरो, 

मोठो तीजेरो सण …

बेटी,बोडी नानेमोठे,

आवजाव येकमेके कन..!!
गोर तीजोत्सवेमायीर,

चलोकडार दोना…..

छ वू समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनेर,

ऐतिहासिक कना….!!
गोर धाटीम चलोकडान,

घणों छ मानपान….

साहित्यिक आधारेती भिमणीपुत्र,

माहिती दीनो छान छान….!!
चलोकडार गोळ,

जतलगस खायेनी….

वोतलगस येतडूर,

गोळ खातू आयेनी…..!!
वायामायीर सात भांगे पेकी,

येकभांग चलोकडार करचं….

येनच गोरधाटीम,

कंवार वसा क छं….!!
चलोकडार मूंडेमायीती पडो जे,

घंवूरे दाणांन मोड फूटी….

वोरो रोप वीयो जको,

मोटयारमाल छोरी वोनं दीटी…!!
जमीपर वीकरारे जको,

घंवूरे दाणांन गोळा कीदी…

दोनामायी मकोडार,

धूड भर लीदी…..!!
देकी तो माटा घंवून, 

मोड फूटन रोप तयार वेगो….

आसे प्रकारेती,

पारंपरिक तीजेरो शोध लागो….!!
मेहरगड,सिबी जिल्हा,

देश बलूचिस्थान….

वोतेतीच वाचां फूटं,

गोरूरे आस्थान….!!
तू कूणंसे देसाती आयी ये सोनकी,

मोयनारो दळ भीजेगो….

तू मेयरगडेती आयी ये सोनकी,

मोयनारो दळ भीजेगो….

तीजेरो सोजा लायी ये सोनकी,

मोयनारो दळ भीजेगो….!!
साळ पेर दोणांम,

छोरा छोरीनं फसारो….

वाजंडवूजंड करानं,

पीडीया खोसारो…..!!
साकतर वीचारन,

छोरा वाटे आडारो…

साटालोटा करन,

नायक तीजे तोडारो….!!
*निरंजन मुडे*

Banjara News
www.goarbanjara.com

प्रमुख प्रतिनिधि – गजानन धावजी राठोड 

Leave a Reply