​धेनेमं लेणू मनकीयारो “म” पणो घणो नकसाणी करछं.

​धेनेमं लेणू मनकीयारो “म” पणो घणो नकसाणी करछं.
म  का  बोलू ?

 

म  का  फोन करू ?
म  का  कमीपणा लू ?
म  का  नमती लू ?
म  का  नेमी समजन लू ?
म  कायी केती कमी छू कायी?
असे घणे म हेणू जे आपणे नं आपणेती तोडेर काम करछं 
असो “म” पणो छोडन आपण यी सबद वापरणू हानू मनं लागछं.
“म” आन “आपण” ढूंढणू
म  का  जावू  वोतं ❌

आपण से जावा वोतं ✅
भासीया नामीया भूकीया

Leave a Reply