​दूसरेर भरोसेपर मत रो, आपणो काम आपणेनज करनू लागीये       (गोरमाटी साकी)

           येक सेतकरीर साळेर मढीम   (चावळेर खेत), येक नानकीस चलोकडी जकोन माळो बणामेलीती, वो माळेम वू चलोकडी यींढा  मेलनाकी, कायीं  दाडेर पाछेती यींढा मायीती पीलपीला नीकळगे, चलोकडी दाणा वीणेवास रानेम जातीती, आनं वोर पीलपीला सारू दाणा वीणलेन आतीती. वूनूर याडी जना दाणा वीनेन जातीती तो पील पीला माळेम येकले रेतेते. जणा वूनूर याडी दाणा लेन होटो आतीती तो वो घणे खूस वेतेते.
      येक दाड चलोकडी दाणा वीणन होटो आयीतो, वू दीटी क वोर पीलपीला घणे घबरारेते. वू पीलपीलान पूछे लागं   “कायी वात छ छचापरो..? तम से का घबरारे छो?”
पीलपीलावो के ” याडी आज दोपेर सेतकरी आयोतो, आनं वू हानू केरोतो क ,  साळ आब भरागीच, सवार मार छोरान केताणी साळ काटेन कूछू. जर याडी वो साळ काटनाको तो हामारो तो माळो तूटजाय, पछ आपण कत रीया..?”

चलोकडी बोली  ” घबराव मत  बेटा, सवार खेतेम साळ कोनी कटेवाळ.”
      .

        खरो लारेर दाड साळ काटेन खेतेम कोयीज कोनी आये. आन पीलपीला खूस वेगे मको. पन दी चार दाडेर बाद चलोकडीन वोर पील पीला वजीक घबराये हूये दीकाये. याडी आज भी सेतकरी आयोतो, आन केरोतो  क  बेटा आयोकोनी तो कायी वेगो? सवार गामेन जाताणी साळ काटेन कोरकोरेन बलालावू छू ”

आब भी चलोकडी हानूज केदीनी “घबरावो  मत बेटा, साळ सवार भी कटेवाळ छेनी.”
आसे तराती  10/15 दाड नीकळगे. कोयीज साळ काटेन कोनी आये.
      दी चार दाडेर पाछेती वजीक पीलपीला घबरारेते, वूनूर याडी आयीतो बोले क ” याडी आज वजीक सेतकरी आयोतो आन केरोतो क दूसरेर भरोसेपर रीयू तो मार सारी खेत नास  वेजाये,मार मेनत वायी डगर जाये  सवार मज काटीयू तो आछे रीये.”

       यी वात सामळन चलोकडी हानू बोली, ” आब आपणेन यी खेत छोडन, दूसरी जागाप जाणू लागीये. का कतो सवार खेतेर साळ जरूर कटेवाळ छ.”
      वू वोर छचापरेन लेन रातो रात ये आछस जागा देकन माळो भांद लीदी.

लारेदाड चलोकडी आन वोर पीलपीला देकरेते की सेतकरी वोर खेतेम साळ काटरोतो.

पील पीला घणे घबराते..
    चलोकडी पील पीला कन गी आन दी सीक देलाग बेटावो दी वणा खेतेवाळो साळ कटायींव करन को पणन वोर साळ काटेन कोयी आये कोनी , दूसरेर भरोसेप रेतो तो वोर सारी मेनत वायी चली जावाळ र , आन वोर साळ कटायवाळ कोनी र करनज म भी तमेन वोतेती कोनी हालायी
     पणन जणा वू खूद साळ काटेर ठाण लीदो जणाज वोर साळ कटारी छ करन आपण वोतेती आवगे छा , यीज वात धेनेम लेताणी सवतार काम सवता करणू दूसरेर भरोसेप रीयो तो काम बणेर जाग बीगड सकं छ 
— रवीया सूभीया आमगोत .

         8976305533

Leave a Reply