​थक थाकन कसोतरी घर आयो (गोरमाटी हास्य कविता)

थक थाकन कसोतरी घर आयो 
सोफापरं जरसेक सोगो,

टांडरी गीलासेमं पाणी लायी. 

दम नाकेताणू……..

छोरा शाळेर मार्कशीट मार हूंडीयांग कीदो 
मराठी  ३८,..

इंग्रजी. ३५,..

गणित. ४०..
आंगर कायी वाचेर आंगं म बरकायो, ..

” छोरा ! कायी मार्क छ यी ? गधा, लाज वाटचंक कोणी तोनं ? भाटा छी नीसता भाटा …..”

टांडरी- जरसेक सांभळोतो  ?  सामळोतो?

तू गचप बेस ! तार लाडेतीच फूकट  वाया चलगोचं वू. नालायीक, अरे बाप राब-राब राबचं आन तम आसे मार्क लावचो ..
छोरा चीडीचूप,..

गदडी हेट .

” सामळ तो ! ”
”  तू गचपच बेस, तू येक शब्द बोल मत. आज येनं दकाळूचूच…  ”

”  म केरीचू सामळ !  “*

टांडरीर आवाज बढगो,

म जरसेक वरमगो. ”
” सामळण तो ल जरसेक ! ”

”  परबाती म घरेर साफ सफायी करतू वणा सापडीजोकन यी मार्कशीट यी तमारच छ वू ….”

येकदम सकडदम…..

भयानक सांतता……

लेखक: विष्णुभाऊ चव्हाण,ठाणे.

प्रमुख प्रतिनीधी.

रविराज एस. पवार

www.GoarBanjara.com

8976305533

Leave a Reply