​जडे सडेलागी जणार वात (prof. Vinay pawar)

​जडे सडेलागी जणार वात
एक मोठो वडेरो झाड वेतोतो. एकदम हारोगार. वोर शिळगार छेंडीम ढोर जनगाणी बेसतेते. डिलेप पखेरू नाचतेते.  बालबच्चा दनभरो रमतेते. ई सारी कलकल मंजी वो झाडेर होळी, दवाळीच हेतती. 

कणाई कोबला आव वाह्यार गीद बोलं. कणाई कागला आल्डावं तो कणाई कोंघ्याबी बुंबडी मारं.  जिवते जिवेर लेंघी सामळन झाल जादाचहारो हेजावं. हवार तालेप मनेरमनेम नाचलं. 

कई नाणेमोठे काळ आये, वादळ आये  वोर परीक्षा लिदे  

पण ई वाघ कांई साधा कोणी रं . ई तरसो रियो विय पण केणी शरण कुणी गो. एकदन बंभोळी केलागी ये वडेन मारकन पाणी छरे मांदा जरा जडे गिली करीची कांई ? 

वड केलागो देख मतो लेयेवाळोच कोणी पण जर लिदो तो मार बालबच्चान उसना मांगन खायेर आदत लागजाय. तारो काटारो डिल छ. मारे सोनेसरीक छेंडीन नंजर मत लगायेस बंभोळी…! सोजो आब.
काटा भाटा , विठो झिटो वाळ्ह हांगोळेती ….पाणी पावसेती वडेकन आयलागेते. 

वडेरबी आछे दाड सरगेते.  वडबी तरसो अन बालबच्चा बी तरसेच…..बाकी जंगल भारी हुशार वोनूर धेनेम आवगो वड हैरान छ पच वोबी जमीय जू फासा नाखेलाग. वड फसेलागो.

वड आल्लाद जरसेको पाणी सोसलं …… जराको ठीक लाग. नवेर चव जराक जिबेप रमलं…. पण येर आदत लागती चलेगी झाडेनबी आन पखेरू , बालबच्चान बी . पच वडेरो जुनो जगणो भुलातो चलेगो. बालबच्चा बी उसनाम आनंद माणेन लगगे. 

झाडेरो रंग जराजरा बदलेन लागगो, हाराळी केलागी एकदन ” नाणक्या पिळो कू दिसारोचरे तारो डील.

पण वड धेन कोणी दिनो. 

लिंबेरो झाडबी केलागो ” आर जरा सदेम आजो भडा. पीळो जरद हेरोची. अन वावडो चिवडो खारोची.

वडेर धेनेम कोणी आरोतो. दनेती दन 

रंग बदलतो जारोतो. बालबच्चा हैरान हेरेते. केरीच गळेम गीद कोणी हुगरोतो.  आंधी हासरीती. हांगोळो नाचरोतो. बहुतेक झाडेरी जडे सडेन लागगीती.

प्रा. डाॕ . विनायक पवार 
इचलकरंजी 

9767460134


प्रमुख प्रतिनीधी.

रविराज एस. पवार

8976303355

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply