ಸತ್ಯ ಜೀವನ. Raviraj Pawar

     ಸತ್ಯ ಜೀವನ

ಭಿಯಾವೊ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಮ ಕಾವತ ಛ.
ಶಾಣಯಾ ಮನಸ್ಯಾದು ಮೆಟ್ಟುಬಲ್ಲಿ ಕುಂದರ ಬೇಕು,
ಹುಚ್ಚ ಮನುಸ್ಯಾದು ತೆಲಿಬಲ್ಲಿ ಕುಂದರ ಬ್ಯಾಡದು.

ಗೋರಮಾಟಿಮ ಏರ ಅರ್ಥ ಛ.

ಸಾಣೆ ಮನಕ್ಯಾರೆ ಜೋಡಾಕನ ಬೆಸನು,
ಪಣ ವೆಂಡೆ ಮನಕ್ಯಾರ ಮಾತೆಕನ ನ ಬೆಸನು.
ಜುಜ ಪೆನಾರ ಡೋಕರಾವೊ ಕೆತೆತೆ.-
ಜಾಗಾ ದೆಖನ ಪಾಗಾ ಬಾಂದೊ.
ಏ ಬೊಲೆರ ಅರ್ಥ ಕತೊ,
ಆಚೆ ಲೊಗುರ ಸಂಗತೆಮ ರೆತೆ ಜಾವೊ,
ಇಜ ಮನಕ್ಯಾರೊ ಸತ್ಯ ಜೀವನಛ.
ಅಬ ಟೈಮ ಆವಗಿಚ ಸತ್ಯಜಿವನ ಕಾಯಿ ಛ.
ಭಿಯಾವೊ ವಳಕೊ ಅನ ಆಚೆ ಮನಕ್ಯಾರ ಸೋಬತ ಜುಡೊ.
ಚಂದನೆನ ಕತರಾಭಿ ಜಪಾಡತೊ ವೊರೊ ವಾಸ(ಸುಗಂಧ) ದಬೆನಿ.

ಸಮಾಜೆತಿ ಜುಡೊ ಅನ ಸಮಾಜೆನ ಜೋಡೊ
     ಜೈ ಸೇವಾಲಾಲ
ಗೋರ. ರವಿರಾಜ ಎಸ್. ಪವಾರ
ಶಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡೊ. ವಾಡಿ.
ಗೋರ ಬಂಜಾರಾ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ(ಭಾರತ)
      ಸ್ವಯಂಸೇವಕ.
    08976305533

image