ಭಾರತ ಬಂಜಾರಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾಮಾಳ ಸಮೀತಿ

ಜೆರೋ ಬಾಪು ಕೋರ
ವೋರೊ ಪಿಸಾಪರ ಜೋರ ||

ಅಂಬಾರ ಝಾಡೆನ
ಲಾಗೆ ಖಾಟೆ-ಮಿಟೆ ಬೊರ ||

ಜಾರ ಖಾಗೆ ಹೋರಿಯಾ
ಘವು ಖಾಗೆ ಢೋರ ||

ಧಾಸ ಧಾಸನ ಕಷ್ಟ ಕಿದೆ
ಠಾಲೆ ತೆಗೆ ಗೋರ ||

ಮಾಂಗ್ ಮಾಂಗನ ಹಾರಗೆ
ಸುಕ್ಕೆ ಪಾಕೆ ಮರಗೆ ||

ವೋಲಡಿ ಮಾಈ ಬಾಟಿ ಛೇನಿ
ಪನ ಲೇಡರ ವೇಗೆ ಲೋಕ ||

ಜಿವತೆ ರೆಗೆ ಜಕೊ
ಖಡ ಖಾಏವಾಳ ಬಳದ ||

ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆವಗಿ ಜನಾ
ಲಗಾಡಲಿದೆ ಹಳದ ||

ಲಬಾಡಿರಿ ಆಸಾ ವತಾನ
ಬಣಾಕೆರೆ ಮಾಲಕ ||

ಕನ್ನಾಯಿ ತಾಂಡೆರ ಕಿದೆ ಕೋನಿ ಕಾಮ
ಪಿಸಾ ಕಮಾತು ಬುಲಾಗೆ ಗೋರ ||

ಗೋರಮಾಠಿನ ವೆಂಡೆ ಬಣಾನ
ಜಿತು ಕೆರೋ ಮಲಕ ||

ಅಬತೋಯಿ ಉಟೋ
ಜಾಗಜಾವೋ ಮಾರ ಗೋರ ||

ಗೋರ. ರವಿರಾಜ ಎಸ್. ಪವಾರ
     ಮು. ಶಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ
ತಾ. ಚಿತ್ತಾಪುರ ಜಿ. ಕಲಬುರ್ಗಿ -585218

           ಖಜಾಂಚಿ
ಭಾರತ ಬಂಜಾರಾ ಭಕ್ತಿ   ಸೇವಾಮಾಳ ಸಮೀತಿ  ( ಕರ್ನಾಟಕ)
08976305533

Leave a Reply