ದೇಖ ಬೀಯಾ ವಾತ ಛ ಅಪಣ ಸಮಾಜೆರಿ ಸಮಾಜ ತೋಛ ಭೋಳೊ ಕತಿ ಕಮಿ ಪಡರಿಚ ಹಮಾರಿ. BBBSS

ಜೈ ಸೇವಾಲಾಲ

ದೇಖ ಬೀಯಾ ವಾತ ಛ ಅಪಣ ಸಮಾಜೆರಿ
ಸಮಾಜ ತೋಛ ಭೋಳೊ ಕತಿ ಕಮಿ ಪಡರಿಚ ಹಮಾರಿ.

ಶೀಕಗೆಚಾ ಹಮ ಕರನ ಸಮಾಜ ಕರರೋಚ ಅಪನೆತಿ ಆಶಾಭಾರಿ,
ಸಮಾಜ ಜನಾ ಏಕ ಕರಿಯಾ ಅಪನ ಅಪನ ವಾತೆ ಕರಾ ಸತ್ತೆರಿ.

ಸೇವಾಭಾಯಾ ಆಜೋ ಸೇವಾಭಾಯಾ ಆಜೋ ಕೆರೆಚಾ ಅಪನ ಭಾರಿ,
ದೆಖನ ಅಪನೋ ಕಾಮ ಸೇವಾಭಾಯಾ ಹೋಟೊ ಆಯೆ ಕಾಈ ಅಬತೊಯಿ.

ದೇಖ ಬೀಯಾ ವಾತ ಛ ಅಪಣ ಸಮಾಜೆರಿ
ಸಮಾಜ ತೋಛ ಭೋಳೊ ಕತಿ ಕಮಿ ಪಡರಿಚ ಹಮಾರಿ.

ದೇಖನ ಭೀಯಾ ಕಾಮ ದುಸರೆರಿ ಖುಷವಾಚಾ ಅಪನ ಭಾರಿ,
ಸಮಾಜೆರ ಕಾಮ ಆವ ಜನಾ ಅಪನ ಕರಾಚಾ ತಾರಿ-ಮಾರಿ.

ದೆಖರೋಚ ಸೇವಾಭಾಯಾ ಅಪನೆನ ಅಬ ಆಯೆವಾಳೋ ಕೋನಿ,
ಸೇವಾಭಾಯಾ ಕೆಗೋಚ ಜೆ ವಾತೆ ಧ್ಯಾನೆಮ ಘಾಲಲಾ ಹಮಾರಿ.

ದೇಖ ಬೀಯಾ ವಾತ ಛ ಅಪಣ ಸಮಾಜೆರಿ
ಸಮಾಜ ತೋಛ ಭೋಳೊ ಕತಿ ಕಮಿ ಪಡರಿಚ ಹಮಾರಿ.

ಕಾಮ ಚೋಡನ ಅಪನ ಸಮಾಜೆರಿ ಗಿಲ್ಲಾ ಗಾಮಾಚಾ ಹಮ ಏರಿ-ವೋರಿ,
ಸಮಾಜ ಜುಡರೋ ಕೊನಿ ಜುಡರೋ ಕೊನಿ ಕೆತೆ ಹಿಂಡರೆಚಾ ಹಮ ಭಾರಿ.

ಸಾಂಬಳೋ ಗೋರ ಬಾಯಿ ಏ ವಾತೆ ಛ ಹಮಾರಿ ತಮಾರಿ,
ಸಾಂಬಳಿಯಾ ಕೋನಿ ಏಕ ದುಸರೆರಿ ತೋ ನುಕಸಾಣ ವೆಜೆಯೆ ಹಮಾರಿ.

ದೇಖ ಬೀಯಾ ವಾತ ಛ ಅಪಣ ಸಮಾಜೆರಿ
ಸಮಾಜ ತೋಛ ಭೋಳೊ ಕತಿ ಕಮಿ ಪಡರಿಚ ಹಮಾರಿ.

   ಗೋರ. ರವಿರಾಜ ಎಸ್. ಪವಾರ
          ಖಜಾಂಚಿ
ಭಾರತ ಬಂಜಾರಾ ಭಕ್ತಿ   ಸೇವಾಮಾಳಾ ಸಮಿತಿ

  ತಾಂಡಾ. ಶಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ
ಜಿ. ಕಲಬುರ್ಗಿ  ತಾ. ಚಿತ್ತಾಪುರ
ಕರ್ನಾಟಕ-585218
08976305533

ದೇಖ ಬೀಯಾ ವಾತ ಛ ಅಪಣ ಸಮಾಜೆರಿ
ಸಮಾಜ ತೋಛ ಭೋಳೊ ಕತಿ ಕಮಿ ಪಡರಿಚ ಹಮಾರಿ. BBBSS – http://wp.me/p5uEWr-1a4

Leave a Reply