२५ हजार रपीया तो फेटीया काछळींनछ लागछ

प्रतिनीधी…रविराज एस. पवार 8976305533
रामराम

गोरमाटीर धाटीर बाणो आन गेणागाटा डबल लावा के तो भारी आवघड छ आतरा कमी पीसाम वू वेयेनी २५ हजार रपीया तो फेटीया काछळींनछ लागछ

४० तोळार हासली
४० तोळार टोपली
४० तोळार कोपरीया
४० तोळार कलढा/वाळा
४० तोळार हार
१२ तोळार वीटी आन फूला
१० तोळारी पावली
५ गरामेर सोनेरो कमाणीं भूरीया .

वूपरेर से वाते डीलेप रो तो वोनछ कछ पेनारो बानो भा.लूगडा आन साडी १००० रपीयाम आजावछ तो कसेन ये वात करीया भा.
Wtsup  पर बोलेती समाधान मळछ पन तमार माडी हावेली परत आसकेनी.जे बूड पकडन चालछ वूछ बूडोडोकरा वछ कछ
जे बूड पकडन चालेनी वू मायीच मरजावछ कछ.
येके घरेमा तीनचार बायी रेतीती तो वो घरेमा कतरा सोनो आन चांदी भा
येके टांढेम २०० बायीमणकीया तो कतरा सोनो आन चांदी भा ?
वो टांढेपर काळ भमतोतो कोणी कछआन वो जूमानतेते कोणी कछ.

वसंतराव नायीक आन बळीराम पटलीया केणाके करण छोडदीने हानू कायी लोक केरेछ तम दूसरेपर ढोळेरो कनाती सीकगेछ
टांढेंवाळ वोदूंरपण माने कोनी वो से टीकान मेलमेलेछ . आपण से मोटमोटी नवकरीन लागगे पीसाआदलावाळ गाडीघोडीवाळ फलाटेम रेयेवाळ A/C मा रेयेवाळ बरकाबरकान केयेवाळ चालबीघडावू लोक छा आपण सेवेन चालबीघडानाकेछा यी वात का माणें करोनी भा ?

खेतारीम काम करेवाळ गरीब भायीभेण कन येटेम जायरो आन वोदूंरोछ खापीन पेटेपरेन हातफेरन डकारी देण सेरेम परत आयवाळ चालबीघडावू लोक छेछा तो कायी छा आपण भा ?

घरेर ढोरढांडेमायीती हीसोमागंन आपणे हीसेपरेरी गावढी खटीकेन वेछेवाळ चालबीघडावू खटीक लोक छेयी क आपणं ?
आनाडीभायी रे १० येकरेमायाती ५ येकर मागंन पटलीयान वेछन पीसा कन करेवाळ जाघंड चालबीघडावू छेछा क आपण.

टांढेरो हाल हाल करन आजून वोदूंनछ येक वो करण केयेवाळ चालबीघडावू लोक छेछा क आपणं ?

सोतान कामधंदो जमोकोनी नवकरी लागीकोनी दीचार लोक वेन सघंटना काडकूडन गरीबेन लूटलाटन खपत करनाके चालबीघडावू लोक छेनी क आपणं ?

पीसा सपंगेतो नवकरीवाळेकनती पीसालूटलाटन दूसरेरो आनूकरन करेवाळ बगंरासीया तलढावू लोक छेछा क आपणं ?

म बोलू जना आतेवोतेती खोडी लागजावछ आन वू आरजूनछ खराब छ
बोलूछू तो मूडों दकायलागो

ये से वात तमेन सेवाभाया केगोछ वीय

रातेन सपनेमा आयो सेवाभाया आवतार लेयवाळ छू केलाग जयंती करजो केलाग
ना ना परकारेर ताल करजो केलाग
तम सीकेपडे लोक लूटारू लूटजो केलाग
म आवतार लेरूछूछ केलाग
आन लेयेवाळो छूछ केलाग.

image

आरजूनीया सीतीया भूकीया
टांढा आकाडमी बूबंयी