१२ वो नसाब विषय निष्कर्ष,हे युवक ! तू कोई संघटनारे फंगटेमा मत पड 

१२ वो नसाब विषय निष्कर्ष,

=====================

विषय :- ” आपण युवा पिढी संघटनावुरे नादेन लागन  दिशाहीन हेरीच उनुन योग्य दिशा कुं देयेन चाये ? ”
विषय मांडेवाळ :- सौ . साधनाताई  राठोड, गंगाखेड, जि.

हे युवक ! तू कोई संघटनारे फंगटेमा मत पड 
युवा शक्ति ई असाधारण शक्ति छ. युवकेरी शक्तिन मोजे सारू सारी दनीयामा कोई  साधन छेनी. जे युवकेर शक्ति सकारात्मक दिशासामु जावच ऊ समाजेमा आपण एक वेगळी ओळख  निर्माण कर सकच. उच शक्ति  जर नकारात्मक दिशान  गी तो  स्वतः तो बरबाद  व्हचच व्हच  ओर बरोबर दुसरेन बी बरबाद करच. येरे सारू प्रत्येक युवकेन ई देखेन चाये की म कुणसी दिशान जारोचु. मारे जीवनेरो नेमको ध्येय कांई छ ? ये वातेपर जरूर धेन देयेन चाये.

प्रत्येक युवकेन स्वतःन कांई प्रश्न जरूर पुछेन चाये .

जसो :-

१. मारो जीवन कसे सारू छ ? मारे जीवणेरो ध्येय कांई छ ?

२. जे याडी बाप मन जन्म दिनेच उनुर मारे सामुती कुणसी अपेक्षा छ ? म ऊ कुं पुरी कर सकुछु ?

३ . जे वय शिक्षण लेयरो छ , ओ वयेमा शिक्षण छोडन एखादी पक्ष, संघटनार नादी लागेती मारे याडी बापेरो सपनो पुरो कुं विये ?

४. दूसरी जाते – धर्मेन गाळी देयेती मारे पदरेमा कांई पडेवाळो छ ? ओती मारो कुणसो भलो वेयेवाळो छ ?

५. मारे माथेमा भेदवादी विचार , जाती – धर्मेरो विष  घालन मारी शक्तिरो  फायदो कोई  लेरे तो कोनी ?

६. म संकुचित विचारेमा अटके पेक्षा सेरो भलो विये आसे आछे मार्गेती  म का न जायेन चाये ?

७. मारी शक्तिरो फायदो लेताणी कोई स्वतःरो पेट तो कोनी भररे ?

८. समाजेरे नामेहेट मारे शक्तिरो उपयोग करन स्वतःर तिजोरी भरन मौज मजा तो कोई कररे कोनी ?

९. मारे शक्तिरो वापर करन मोठो वेयेवाळो मन कांई देरोच ? ओती मारे याडी बापेर सपनो पुरो वेरोच कांई ?

११. म जेरे नामेरो डफडा वजायेमा जीवण गमारोचु ओती मारो समाजेमा कांई  अस्तित्व रेयेवाळो छ ?

१२. म जे संघनारे नादेन लागगोछु ऊ संघटना समाजेन जोडरीच क  तांडे तांडेम फुट पाडरीच ?

१३. जी संघटना समाजेन कमजोर करेरो, समाजेन तोडेरो काम करती विये तो आसी संघटनाम म का रेयन चाये ?

असे अनेक प्रश्न जे युवकेरे मनेमा आवच ऊ स्वतः  जीवणेमा वेगळो कांई तरी कर सकच.

आज जे युवक शिक्षण छोडन , मां बापेन दूर लोटन किंवा उनुरो अनादर करन, मां बापेर वात न सांभळन समाजेरे नामे हेट हारे, पिळे , धोळे, भगवा रुमाल गळेमा आडकान दुसरेर जोडा वटायेमा आयुष्य गमारेच  ई देखन हानु वाटच की उनुन उनुरे अस्तित्वेरो पतो छेनी . जीवणेरो अर्थ उनुन मालम छेनी,  जीवणेरो कोई ध्येय छेनी , करनच ओ रस्ता भटकन स्वाभिमानहीन जीवन जगेरो मार्ग स्विकार मेलेच हानु केयेन जागा छ.

जे लगु ध्येय निश्चित वेयनी , आछी संगत मळेनी, मनेपर आछे संस्कार वेयनी, आछे विचार माथेमा भरायनी वतलग मनक्या भटकू करच. आंगाड्या स्वतःरो , परिवारेरो भलो करेन चाये ओर बादच समाजेरो भलो करेसारु वेळ काढेन चाये. जो स्वतःरो  भलो कर सकेनी ऊ कांई समाजेरो भलो करीये ? हं समाजेरो नाम लेताणी समाजेन मूर्ख बणायेर, समाजेन ठगायेर दकान जरूर चला सकच !

समाजेर नामेहेट वेगवेगळी संघटना काढन पेट भरेवाळेर संख्या आज कमी छेनी. अशी टोळीम आजेर कईक प्रतिभासंपन्न युवक भरती वेताणी आयुष्य गमारेच. बरबाद वेरेच केयेतो बी चालीये.

हमार युवक प्रचंड मेहनती रेयर बाद बी आज उनुन आछो मार्गदर्शन करेवाळ,  योग्य दिशा  दखाळेवाळ कोई छेनी केतु तरी चालिये. जो बी ओन भेटरोच ऊ ओन भुरळ घालन आपणी दामणेन बांधलेरोच आन गलत दिशाम लेजाताणी  ओन बरबाद कररोच . कोई सेनार नामे हेट , कोई सिकवाडीर नामे हेट , कोई भोग लगायेर नामेहेट,  कोई क्रांतीर नामे हेट, कोई तांडार नामे

हेट, कोई सेवाभायार नामे हेट, तो कोई शाहू – फुले – आंबेडकरेर नामेहेट , कोई बामणेर नामे हेट बांधरेच.

MPSC  सरीकी परीक्षार तयारी करेवाळ कांई युवक परीक्षा छोडन आज तांडो तांड भोग लगावते आन पाटी ठोकते फररे वेणु तो  ई समाजेर युवकेन  लाचार बणायेर प्रकार छ हानु वाटच.

स्वतःरी स्वारथेरी दकाने चलाये सारू हमारे युवक वर्गेन चूकीरे दिशामा ले जायेवाळ लोक आज हमारे समाजेमा सक्रिय काम कररेच असे उदाहरण ये प्रमाण छ. आज कईक युवक लोकुरे बहकावेमा आताणी आपणे ध्येयपर ( करियरेपर) पाणी फेरते वेणु तो ओ युवकेरे माथेमा समाजेरे नामे हेट कतरा जहर भरते वेणो येरो अंदाज बांधणो अवघड छ. जे समाजेरो युवक दिशाहीन, ध्येयहीन , विवेकहीन वागतो विये तो ओ समाजेरो भविष्य कांई रिये ?

समाजे मांईर युवकेऊन आवाहन छ कि –  तम आंगाड्या स्वतःरो जीवन सुधारो , स्वतःरे जीवणेमा आसो वजाळो पाडो की, तमारो वजाळो समाजेन अंधारे मांईती भार काढेसारू उपयोगी पडेन चाये. मत लागो केरी लार . मत जाओ घिसावते लबाड लोकु लार . आजेताणु जे आयुष्य गमानाकेचो ऊ भुल जावो.  एक आस नविन वाट पकडो जे वाटेती तम चालीयो  ऊ तमारो आणि समाजेरो भलो करीये. कांई पडो कोनीच हलकी सोच, हलके विचारेन माथेमा भरेती.  ओ दकानदारेरो तमारी शक्तिती पेट आन तिजोरी भरावच तम ठालेर ठालेच रेजावोचो. करन तमनेन सावधान करेमा आवच की , तम जर कुणसी संघटनामा गुतारे वेणो तो व्ह वतरा जल्दी भार पडन तम तमारो मार्ग निवडो .  एक निच्छित ध्येय ठराताणी तम तमारो पुरुषार्थ सिद्ध करो. जेती तमारो आन समाजेरो भलो विये. आछे विचारेर लोकु सोबत बेसो , आछे विचारेर पुस्तक वाचो, व्यापक दृष्टी बणाओ. ओमाच स्वतःरो आन समाजेरो भलो छ. संकीर्ण , भेदवादी विचार माथेमा भरेती आजेलगु केरीच  कनाई भलो वियो कोनीच.

आपणे ध्येय ती भटके हुये युवकेन ई बी केणो छ कि आज हमारे समाजेर जे युवक, युवती (छोरा/छोरी) परदेशेमा जाताणी आपणो नाम कमारेच उनुरसामु देखन कांई आदर्श लियो तो तमारो आन समाजेरो नक्कीच भलो विये आस आशा छ.

जय सेवालाल .

नसाब ग्रुपप्रमुख

फुलसिंग जाधव, औरंगाबाद

Whatsapp NO 9595765235

======================

सौजन्य:गोर कैलास डी राठोड

गोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र राज्य,

Fulshing Jadhav

 

Tag: Banjara Nasaab, Naya-Nasab, Banjara latest News update

Leave a Reply