हारपणी ब्रिगेड ये बंजारा महिला संघटनारी सभा संपन्न

दि .23 जुन 2019 थावर ये दन *राधाक्रिष्ण मंगल कार्यालय* आत सारी *हारपणी रो झुल्लर* एक जाग आताणिन मळाव भरायी .सदर सभामायी बंजारा समाजेपर शासन स्तरेपर हेयेवाळो अन्याय सामाजिक स्तरेपर महिलारी समस्या अन वोपर उपाय योजना .ये वातेपर चर्चा हुयी .

Banjara woman

*हरपणी ब्रिगेडेर मुख्यमार्गदर्शक तथा प्रेरणास्थान छायाताई राठोड* येनुर अध्यक्षतामायी कार्यक्रम पार पडो .बंजारा समाजेर -हास हेयेय कारण मिमांसा करतु वणा हाम याडी भेन भी सवतारो आत्म परिक्षण करो अन साडी गाडीरो नांद छोडो समाजे सारु मैदान गजावो तो समाजेर प्रगती चुटकी सरसी हेयेन वेळा कोनी लाग आसो संदेश देतुवणा सरकार कुकर देवं कोनी आब बंजारा महिला कंसन सरकारेन जेरजेर करेन वेळा लायेरी ताकद मारी याडी भेनेमायी छ .वो खाली संधी री वाट देखरी ती वु संधी हारपणी ब्रिगेड मळा दिनी छ आब मोठो जनांदोलन करताणिनज हाम शांत बेठेवाळी .ये आंदोलनेम हामारे आमदार भाई सरकारेपर दबाव न लाये तो वोनुन हाम *चोळी बंगडी* देये बना गप बेठेवाळी कोनी .तमारेसी सरकार न दबतो हिये तो तम पद छोडो हामनेन संधी दो पच हाम सरकारेरी गळचेपी करा छा .आसो तळमळेरो संदेश देताणिन 1 जुलै 19 मंत्रालयेपर धावा बोलेरो नियोजन करेमायी आयो .

सदर सभामायी हेट देयेम आयेहुये ठराव पास करेमायी आये
*ठराव क्र.1*
बंजारा समाजेन आदिवासी अन धनगरेर धर्तिपर सवलत मळेन हेणो .धनगरेन जसो 1000 कोटी आर्थिक तरतुद किदे वोसेज प्रकारेरी बंजारा समाजेसारु 2000 कोटी रो पुरवणी अर्थसंकल्प सादर करेम आयेन हेणो . ये वातेसारु दि .1जुलै वसंतरावराव नाईक जयंती दिनी हरपणी ब्रिगेडे सामुसी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देयेम आयेवाळो छ .
*ठराव क्र. 2*
कर्नाटकेर धर्तिपर तांडा डेव्हपमेंट कार्पोरेशन तयार करेम आयेन हेणो .

*ठराव क्र.3*
क्रिमीलियेर अट रद्द करेम आयेन हेणो .

*ठराव क्र. 4*
शासने रे महिला धोरणेमायी बंजारा महिला सारु विषेश तरतुद करेम आयेन हेणो .
*ठराव क्र.5*
महिला सक्षमीतरणे सारु शासने वडीसी बंजारा महिलान औद्योगिक प्रशिक्षण अन अर्थ सहाय्य देयेरी विषेश तरतुद करेमायी आणो .

सभामायी खुबसारे विषयेपर चर्चा हुयी पण सध्या उपरेर 3 प्रश्न लेताणीन लढा देयेरो ठरो .

जर उपरेर हामारी मागणी करतुवणा हामारे बंजारा समाजेर लोकप्रतिनी आमदार सदर मागणीसारु धनगरेर आमदारु वांगुर सरकारेपर दबाव न लाये तो वोनुन चोळी बंगडी सप्रेम भेट करेम आये वाळो छ अन जे कोरी कोर आमदार हामर बंजारार मतेपर निवडन आवं छ वोनुन *हारपणीरो फाटो फेटीया ,घागरो , काचळी पचेडी , फडकी* पेरायेम आयेवाळो छ .काहतो जे लोक बंजारार मतेपर निवडन आवं छ वो लोकुन मारी याडी भेनेरो फाटे फेटियारी वेदना न कळती हिये तो वोन फाटो फेटीया पेराताणिन हामारी फाटी वेदनारी कळकळ हामापी हारपणी बताये बना रेयेवाळी कोनी .

सदर सभारो आयोजन *हारपणी ब्रिगेड* किदो . *मा . प्रल्हाद भाऊ राठोड ये एक शब्देमायी हाँल अन भोजन व्यवस्था करताणिन विशेष सहकार्य किदे* वोनुरो हाम सारी हारपणी ब्रिगेड आभारी रिये . वो निसती हाँल देताणिन मोकळे कोनी हुये तो सहकुटुंब सहपरिवार दनभर कार्यक्रमेमायी राजेश भाऊ राठोड सपत्निक उपस्थित रेताणिन भोजन व्यवस्थार देखरेख किदे . प्रल्हाद भाऊ राठोड हेन जसे हारपणी हेणोरो खुब आदर सत्कार करन मळाव भराये वोसेज समाजेमायीर मोठे मन अन धनेवाळे भाई मुंडाग आताणीन हारपणीन मदत किदे तो हारपणी जोमेसी अन सर्व शक्तीनिशी समाजेरो निर्हेतुक काम करीये आसी हारपणी तर्फेसी ग्वाही देवा छा .

वोसेज *सिमा राठोड प्रकरणेमायी निशुल्क कायदेशिर लढा लढेवाळे *अँड .अभय भाई राठोड* येनुरे कार्यर सन्मान करेमायी आयो . अभय राठोड भाई वोनुर व्यस्तता मायीसी वेळामायी वेळा काढन आये हाम सब हारपणी ब्रिगेड वोनुर आभारी छा .येरे आंग वोनुर हातेसी आसेज सत्कार्य घडं आसी म याडी मेरामा चरणेम विन्ती करु छु .

मनेकनेसी समाज प्रेम ,संवेदना अन तळमळेरी साक्ष प्रा .मोतीराज राठोड काका ये बिमारीर अवस्थामायी भी सभामायी आताणिन संबोधन किदे .वोसेज दि 22 जुन ये दन हामारे सोबत कला राठोड काकु अन प्रेमा चव्हाण मामी ये दोयी औरंगाबादेम फरताणीन सब औरंगाबाद निवासी हारपणी हेनुन फोनकिदी हाम वोनुरे भी आभारी छा .

सदर सभारे नियोजने सारु राजपाल भाई राठोड येनुरो भी सहकार्य मळो म वोनुरी आभारी छु .वुनुरे साथोसाथ प्राचार्य ग.ह राठोड ये आताणिन मार्गदर्शन किदे आतराज कोनी तो मारे जागेपर मार प्रतिनीधी करन तारी काकी रीयेव हाम वोनुरी भी आभारी छा .

इंजि .अनिल राठोड सरपंच आंबा तांडा येनुरो भी सहकार्य लाभो .प्रा क्रिष्णा राठोड भाई , चुनिलाल जाधव भाई , विष्णभाई राठोड व अंजुताई राठोड , प्रा. अशोक पवार अन प्रा सुनिता राठोड येनुरो भी आभार माना छा .

सदर सभामायी छायाताई राठोड, जिजा ताई राठोड, शामल राठोड, जनू राठोड, मिनाक्षी चव्हाण, कलाताई राठोड, प्रेमाताई चव्हाण, मिना राठोड, अनिता राठोड, अंजू राठोड, अनिता पवार, सविता चव्हाण शारदा चव्हाण मिरा राठोड, विमल राठोड सूजाता आडे , सूशीला पवार, लता जाधव, रेखा चव्हाण, सूमन जाधव ये मार्गदर्शन किदे .

कार्यक्रमेर आयोजने सारु दि.22 जुन 19 थावरेर दन पडतेपाणीमायी मारे साथोसाथ मिनाक्षीताई चव्हाण अन शामल राठोड ये दनभर फरन कार्यक्रम यशस्वी रित्या पार पाडेसारु विशेष परीश्रम किदी ….

*जिजा राठोड*
हारपणी ब्रिगेड

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply