सेवालाल माराज जयंतीर से गणगोतेन शूभकामना. आज सेवाभायार जयंती निमीत यी news जरूर वाछन तमार मत कळाणू.

​जगत गुरू संत सेवालाल महाराज जयंती निमतेसी सारी गोर – कोर , भाई – भेनेन जिजा राठोडे सामुसी घणी -घणी शुभ कामना
  जिजा राठोड

           जळगांव

       9730319749
  आज सेवाभाया जलम दन. भाया रो जलमेर काणी सब गोर जाण छ पण करम काणी मालम हेताणीन अनदेखा करा छा . 
सेवालाल के तो नानकीसी वातं छेनी . किडी मुंगीन शाई हेस , खुटा मुंगरीन सायी हेस , जीव – जनगाणीन सायी हेस हानु केताणीन भाया आलम दनिया पुरता विनंती करे वाळो जगेमायी रो एकज एक संत महात्मा हेताणीन चले गो . पण दखेर वातं यी छ क भाया पोहरागडेरे नवमीर दन लाखोसी बकरान काटन सेवाभाया आछी सोचेन पगे हेट चेंदन मट्टीमोल करा छा. गोर लोकं कर्जो काढकाढन बकरा काटते फररे छ . रामराव महाराजेर एक आवाजेम ये सारी बुरी रितं झट बंद हे सकं छ अन गोर लोकुन 10% कर्ज काढन बकरा काटेर बंद करा सक छ पण बापुन यी वातं न सुजता जे  यज्ञ प्रथा छे वु करेर मातर सुजो  !!! 
याडी गोर गोर मन भाया केंव छ कोणी करू पिळो हात . हानु विचाय मांडन भाया गोर – कोर येनुन एक नंजरेसी देखो .
भाटान गोटान भजजो मत , पुज जो मत = भायार दुरभाग क हाम ओरज भाटारी , सोनेरी मुरत बणान बेठाड नाके अन वोरो लादेने नायी काल्पनिक फोटो बणान वोरो बेपार मांडन पेट भरेर साधन बणा नाके अन भायान भी भर बजारेम हुबो करन वेच नाके .यी घणी बल्ला वातं हाम लोक भायार साथ किदे छा .
भजोमत धुजो मत बामणेन पुजो मत = सेवाभाया केनी भी भजोमत केनी धुजो मत अन बामणेन तो कधीज पुज जो मत केगो छ मातर बापुरो वंशज तपस्वा संत रामराव महाराज 25/30 कोटी तमाम धनवान गोरुन  बुद्धी हायजॉक करन 2100 बामण बलाथाणीन बामणेर पग धो थाणीन सेवाभाया सोच विचारेन पाणी वांगुर गट्टक लेये वाळो छ यी गोर  जगते मायीर सारीम जास्त लांछण लगाय वाळी वातं छ .पण रामराव महाराजेन केवं कुण  ???
आज मेंगाईर जमानेम गोर बालबच सिकेन पिसा छेनी येज आतरा पिसाम सेवाभाया नामेसी वैज्ञानिक कॉलेज काढते तो कैक बालबच्चा विज्ञान संशोधक बणन नासालुंग जरूर भिडते . जे गोर समाजेन खायेन तेल मळेनी वो गोर समाजेरो धर्मगुरु करोडो रपियार आसली घी आंगारेम बाळन धुंवा वडायेवाळो छ येरे सरीकी बुरी वातं आजी कायी हे सक छ
एक बाजु हामार गोर समाज गरीब आदिवासी छ वोन अनुसुचीत जाती करन  सवलत मांगरो छ अन दुसरी बाजू हाम गोर लोकं कसे धनवान छा येरो डोलारा जगेन बता रे छा यी आयेवाळी पिडीन घणो भोयेवाळो छ !! 
शाळा कॉलेज काढते नतो गोर विदयापिठ काढते तो करोडो बालबचा शिकने आंग बडते आसो मन लगं छ .
सेवाभाया जलम दनेपर ये वातेर जरूर जरूर विचारी लोकं हेन विचार करणो यी विनंती
साथोसाथ यी भी सोचणो क हाम चोको पुजेवाळी निसर्ग संस्कृतीर लोकं यज्ञ- याग कदेसी करे लागे ??
हामरे मायीसी केरो बाप , केरो दादा , केरो पणदादा यज्ञ किदे ते ? कतं किदे ते ?? येरो भी विचार करन भायारो गोर रित – भात कुणसी हेती अन आज हाम कायी करते फररे छा  ?? यी भी सोचीया तो खरे आरथेसी भायार जलम दनेर सारथक हे न फकत जय सेवालाल – जय सेवालाल करेसी !!!

आसो मन मार अल्प बुद्धीर सोचे मायीसी लगरो छ. 
गोरु रो राज आय = हानु निसती वातं करीया अन हातेपर हात धरन बेठीया अन लेणोन देणो राजकीय पक्षे पुरता गोत वाडामायी लढायी घालाया .. तो कायी भायार बोलं पुरो हिय कायी ??
येरे पुरता आपणेन आंगाडी आपसी भेद मिठाणो पडीये नतो कायी तो भाया केगो…!!! आप मतलब छोडन आपसी भेद मिटाया तोय गोरु रो राज आये !!! नतो मुडोधोन ताकते बेठणो पडीये .
ये गोर भाई हो भायार  गोरुन बुरायी मायीसी काढेर जी तळतळ हेती वु तळमळ तमारेन सारीम आवं अन तम हाम सेवाभाया सोच विचार समाजेम लेजायां यी शुभेच्छा देऊ छु अन समाजेन दारू – बोटी अंध:श्रध्दा , डिलेम आणो , धुजणो , यज्ञ – याग करन कोरी कोरेर विट्टो खाणो विज्ञान युगेम अँड्रॉइड मोबाईल वापरणो.. विज्ञान युगेम वैज्ञानिक शिक्षण देयेर अलावा नवतरुण गोरुन आंधारी खाईम ढकलणो येरो विरोध करेर टाकत सेवाभाया तमनेन दियं आसी सेवाभाया चरणेम विनंती करू छु.
प्रमुख प्रतिनीधी.

रविराज एस. पवार

8976305533

4 Comments
  1. Avatar
  2. Avatar
  3. Avatar
  4. Avatar

Leave a Reply