*सेवालाल माराज आन रामनवमी*

*सेवालाल माराज आन रामनवमी*
(निलेश प्रभू राठोड,राज्यमंत्री,महसूल यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य,
मंत्रालय,मुंबई)

सेवालाल महाराजेसामू लोक *दी नजरेती* देखं छं,येक कतो संत,महाराज,आस्तीकवादी. आन दुसर नजर कतो क्रांतीकारी,योद्धा,भुमिपुत्र कतो नास्तीकवादी.जे काळेम सेवाभाया जलमो वू काळबी *प्रबोधनेती क्रांतीसामू* वळरोतो,जसो की सोळावे शतकेम प्रबोधन संपरोतो आन सतरावेम क्रांती वेयेन सुरूवात वेरीती, जगेम प्रबोधन काळेम *(Renaissance)* संत,महाराज,महापुरूष वेरेते जसो की-ज्ञानेश्वर,नामदेव,व्हॅलेन्टाइन,मेरी वोर बाद जगेम क्रांती वीयी *(Restoration)* आन हरेक देशेम चळवळ सुरू वेगी,फिरंगी-काफीर-इंग्रज-
मुघल-मराठा-सिख-येनूम धार्मिक देशी क्रांती वेयेलागी,फ्रेंचेम क्रांती,चिनेम क्रांती वेयेलागी आसे वकतेम सेवालाल यी दोयी काळेम समतोल रकाडन *सतगरू* वेयेरो प्रयत्न किदो.करन आजबी हारेक गोरमाटी सेवाभायानं *सतगरू सेवलालाज* कछं!
सतगरू सेवालाल यी *प्रबोधन काळेम जलमो मात्र वोर कारकिर्द क्रांतीयुगेम बढी* खेराळी,मराठवाडा,निजाम प्रांत,वर्हाड आन तलगाणेम वो टेमेम फरो,फरतू फरतू सुरूवातीन भक्ती शक्ती दकाळतो दकाळतो *गोरमाटीर लदेणी-बेपार बढातो भारतभर फरेर बाद* वर्हाड प्रांतेर आजेर यवतमाळ-अकोला-वाशिम भागेम शेवटी टांढो ढाळो.सेवाभाया यी गोरमाटी जमातेम जलमो करन वू कूळदेवी मरयामारो सेवा घणेदन वचार करेर बाद मान्य किदो,आंघेर वंगम,भविष्येमाही घडेवाळी वातेर आंदाज बांधो,संमण घालो
करन सतगरू सेवालालेन लोक *संत* महाराज
केयेन सुरू करदिने.सेवालाल भमीयार मुंढी फोडो,निजामेसोबत लढाई किदो,फिरंगी ईंग्रजेन *मासूल*(Revenue) कोनी देवाळो करन लडो करन सेवालालेन *क्रांतीकारी,योद्धा* केयेन लागगे.येक वात सहजच धेनेम लेणू यी सेवाभाया उत्तर-दक्षिण भारतेरो प्रतिक छं. *उत्तर भारतेम आर्य प्राबल्य छं आन दक्षिण भारतेम द्रविड प्रबळ छं!* येरो समतोल जिवणेम रकाडेवाळो *सतगरू सेवालाल* छं!.
*रामनवमीनच जत्रा भंडारो काहा*
सतगरू सेवालाल पुनवेनं जलमो आन चौरसेर दन समायो,सेवालाल भारतेर भ्रमंती करेर बाद रूयीगढेन टांढो ढाळो,डेरो तणायेर बाद *आंबली बारसेनं सेवाभाया अचानक समायेरी वाते किदो* सेवाभाया आंबली बारस,तेरसेर बाद *चौरसेर दन समागो?*,सेवाभाया कू समायो? कायी कारणेती समायो? यी शेवटी अंदाजच ठरेवाळो छं जेती वोपर बोलणू ठीक छेनी,सेवाभाया समायेर बाद ठरो जू *पोरीयागढेन* डोलीन जागा देयेम आयी.आजभी गोरमाटी *पोहरागढेन पोरीयागढ* केनज बलावछं. *यी पोरीया कूण?आन देवी कूण?* यी बी वाद ठरं छं,सेवाभायार समायोवीयो दन कतो *रामनवमीर बादेमाहीरो चौरसेरो दन* ये चौरसेन गोरमाटी भंडारो करेलाग,कयीक साल जायेर बाद *1950-60 ये दशकेम पोरीयागढेन येक नगरकर महाराज करन आयो, वू काशी ती आयो करणं केतेते उ आंगाडी वाते देको सामळो आन भंडारो चौरसेर दन करेपेक्षा तीन दन पेले रामजन्मेर रामनवमीन मनायो तो तो ओरे बाद सेवालाल महाराज र जत्रा भराये न लागी,आज भी वो नगरकर महाराज र मंदिर छ पोहरादेवीम* आसे तराती वू नगरकर कुण? कायी करतोतो? यी मालम छेनी मात्र
*सतगरू सेवालालेती-संत श्री सेवालाल महाराज-पोरीयागढेती-पोहरादेवी,चौरसेर दनेती-रामनवमी* आवगी,आज यी वात येरसारू केणू पडो क कायी आछो? कायी बला? कायी करणू? कसो रेणू? यी म कोनी केतो जेरजको ठेराणू आतराज केन थामूछू!????
*जे सेवालाल!*
*जे जे मरयामा*
(संदर्भ:तपेसरी रामराव (बापू) महाराजेसोबत विदी जे वाते,कबीरदास महाराज आन महाराष्ट्र,कर्नाटक,आंध्र आन तलगाणेर काही लोकूसोबत वियी जे चर्चानुसार)