साहित्य शिवारेमायीर पोरियातारा गोरमाटी बोली रो तू घोरारो नंगारा बापू भीमणीपुत्र कलदार बंजारा !!- प्रा. रविंद्र राठोड

*मोटोबा, भिमाणीपुत्र*

जय सेवालाल … हृदयप्रणाम .????????
साहित्य शिवारेमायीर पोरियातारा

गोरमाटी बोली रो तू घोरारो नंगारा

बापू भीमणीपुत्र कलदार बंजारा !!
बापू , 

     आज तमार बद्दल लकतूवणा मनेम अनेक आठवणी रो कल्लोल चालू छ . तमार विचारपुत्र करण मारो प्रवास- वाटचाल जरी प्रथमावस्थाम विय , तरी तमार शब्द – साहित्येर हृदयपूर्ण संवाद संस्कारेती म दररोज घडरोचू . तमार साहित्यिक जाणीव , शब्दसामर्थ्य , संस्कृती बद्दल दृष्टिकोण , गोरमाटी बोलीर माया आसी अनेक वाते मनेम विलक्षण आकर्षण निर्माण करच . बापू , मोटोबा केन लकतू वणा एक आंतरिक गर्वानुभूती रो प्रत्यय आवछ . ई सहज वे सकेनी . तम याडीर कळजेती गोरुन कण केरोचो अन बापेर हक्केती गौरवशाली कर्तृत्व करेर सिक दोचो .. आसो गोर साहित्य चळवळ मोठ करेवास प्रत्यक्ष कृतीकार्यक्रम रबायो वाळो, गोरुर वैचारिक नाळ पक्की करेर संकल्प लेयवाळो , नवपिढी न साहित्यशिवारेर बाराखडी सिकायेवाळो मोटोबा करण म तमार प्रचंड आदर करुछू . 

      साहित्येर क्षेत्रेम लेखकेर संख्या निश्चित वाढगी …. पण साहित्यिक दनेती दन कम वेते जारेछ ! बापू ई तमार बोल मन घड़ीघड़ी हारदं आवछ.  गणव्यवस्था , देवकवाद (टोटम-कुलचिन्ह ) , पणि , फोकलोर , सैंधव संस्कृती , अश्मयुगीन सुकल्डी , गोरुर रोमांटिसिझम स्वछंदतावाद , क्लासिकल आणी मासिकल गोरमाटी , मेलिया पर्जन्य देवता , निऋती – पृथ्वी देवता, कित्तू , पिपळ ट्री ऑफ नॉलेज आसी सर्जनात्मक संकल्पना रो भंडार अभिजात साहित्य प्रतिभा र धणी कनज रे सकछ . करतानी तम गोर साहित्येर नायक छो . तमार साहित्य संपदा म गोरुर वळख जगेम पुचायेर ताकद छ. “ओठेप गीद अन आकिम आंसू वाळ अदभूत संस्कृती र वारस गोरमाटी ” .. ” धरती याडीन शरण जायेर पेल संकल्पना गोरमाटी संस्कृतीर देण छं ! “….  ” भाषा शास्त्रेर अभ्यासकेनं बी भुळी खरायेवाळो गोर बोलीभाषारो रूप सौंदर्य आज बी गोरोपान छ !” … ”  सिंधू संस्कृतीर जडण घड़ण वेयेर आंगडया ई. स. पू. 8000 ते 5000 ये कालखंडेम नवाश्मयुगीन संस्कृती र अवशेष मेहेरगढ़ बलूचिस्तान आत लाबचं …ई इतिहास गोर याडी आजेताणू गीदेम गोकन रकाड मेली छं “… आसे अनेक विधान नींदेर सुंग लेयवाळे गोरमाटी न खडबडान जागो करछं . 

           स्वत:र  समाजेर अस्मिता जगाड़न आतेर तमाम व्यवस्थान , ज्ञानी-ध्यानीन खंबीरताती सडेतोड प्रश्न विचारेर धमक बापू तमार कण छ . करण तम पुछोचो क – *काई बल्ला करनाके मार गोरमाटी ये हिन्दुस्थानेर ?*  तलवारेर एके चोटेती हिन्दुस्थानेर तसबीर बदलाये वाळे खेमू भुकियार वलादेन , समताधिष्ठित मूल्य जोपासेवाळे सेवाभायार वलादेन विमुक्त नामेर डिंगरो घालन अपमानजनक वागणूक ई देश का देरोछ ? हामार लकनीन ई अपमान का दिसारो कोणी ? 

      ” इथल्या व्यवस्थेने आमच्या चळवळीची नसबंदी केलेली आहे त्यामुळे आमची बहुतेक माणसं बोन्साय झालेले आहे .” …. “गोरबोली भाषा ई गोर गणेर याडी बोली छ ; याडी बोलीती बेईमानी करणो ई जलम देयवाळी याडीर दुधेती बेईमानी करे आवढा गुनो छं …!”

आसो एल्गार करेर सिक आयवाळ नवपिढीन तम धपेधपेम दोचो करण तमार शब्दसाहित्य जीवनसंघर्षेर शिदोरी बन जावछ . अस्तित्वसिद्धी र युद्ध सामग्री बन जावछ . करण साहित्य शिवारेम तमार नायकी सेणज भावंछं . 

        बापू , गोरबोली भाषा आणी गोर संस्कृती र एक एक शब्देर सौंदर्य , सामर्थ्य , बलस्थान येर ओळख तम करण दोचो . ” तांडो ई एक अदभूत संकल्पना छ . तांडो कनाईज थांबेनी …. थांबगो वोन तांडो केतू आयेनी .. तांडो नीती छ … तांडो गती छ ..तांडो रोम्यांटीसिझम जगेवाळो छ … जेर नसेनसेम गीद (संगीत) छ . वोर कण लेंगी छं, साकी छं, साकतर , ओळंग , नातरो, टेर, ढावलो, मळ्णो, हावेली गीद अन गीदेर खजानो छं …!  तांडेर ई अदभूत ओळख ग्लोबल वेणू येरवास साहित्य लढा हुभो करण गोर अस्तित्वेर पेल ठिणगी साहित्य शिवारेम तम पाडोचो . 

      बापू , गोरमाटी साहित्य क्षेत्रेम  तम खरे आचार्य छो . सवारेर आव्हान पेलेर ताकद मार बालबच्यार मेंदून कळी चाय . नवपिढी र नवनवे विचारयुद्ध वोन लढतू आयी चाय . जीवन स्वाभिमानेती जगेर कला वोन अवगत रेयी चाय आसी पितृहृदयेर से भावनाती तम मन आणी तमार से विचारपुत्रेन कायम घट्ट जोडन रकाडोचो . तम अनेक प्रतिभा न आकार देयवाळ मूर्तिकार छो … तम अस्तित्वेर लढाईर सेनानायक छो …. तम साहित्य रसिकेर वैचारिक रसद छो. तम नवोदित लेखकेर दिशादर्शक छो … याडीर माया  अन बापेर कर्तृत्वसिक देयवाळो मातृ- पितृछाया छो ….. तमार साहित्य कायम वाचेन मळ …. तमेन उदंड आयुष्य मळ …इज आशा याडी सगंळती कण करूछू . 

       सदा तमार लकनी रो वाचक , विचार अनुयायी वेण गोरमाटी बोलीभाषा व संस्कृती रो सैनिक करतानी तमार कळजेम हक्केर जागा मळ ई ।मनस्वी ईच्छा बाळगण …. प्रचंड उत्सुकता , प्रतिक्षा सह तमार आगामी *लावण* ये पुस्तकेन कोटी कोटी शुभेच्छा..!! 
                    प्रा रविंद्र बं. राठोड

                            नागपूर

                      9028677020

Banjara News
www.goarbanjara.com
गजानन धावजी राठोड

प्रमुख प्रतिनिधि – बंजारा न्यूज ऑनलाइन पोर्टल 

9619401377

Leave a Reply