* “समाज सुधारक सेवालाल महाराज” *

* “समाज सुधारक सेवालाल महाराज” *
“केनी भजो मत केनी पुजो मत,मभी धुजुनी तम भी धुजो मत”
कळणी (काम ) करेवाळेन फळ मळीय,भाटाम देव मळेनी याडी बापेर सेवा करो अन् समाजेर विचार करो,स्वतार घरेन मंदिर बणावो..याडी बापेम देव देको तमेन वोत देव मळीय..!!
ये बोल समाजेरो खरो आदर्श समाज संस्थापक,संत सेवालाल महाराज येंदुर छं |
भाईयो बंजारा समाजेरो खरो आदर्श संत सेवालाल महाराज ये कोई देव, ईश्वर कोनी वेते.वोंदेर  विचार दैव्य शक्तीर वेते, वोंदेर प्रत्येक बोल खरे वेते, वो सेन बरोबरीर मानतेते कोई नांक्या नतो कोई मोठो..करन समाजेर उद्धार वेगो.वोंदेर प्रत्येक शब्देर विचार करन जे वेळान आपण सेन सोबत लेन चालिया वो वेळान खरो खर प्रत्येकेर घरेम सेवालालेर भक्त बणजाय.सेवालाल महाराज म्हणजे एक खरे मनेरो निस्वार्थी समाजेर विचार करेवाळो संत वेन चलेगो.पण आपणे कन वोर शब्देर विचार करेन वेळ छेनी. वोंदेर प्रत्येक बोल आज खरे वेते दिसारेच येम काई शंकाच छेनी.तरी आपण भाटाम देव धुंडरेचा सत्य परिस्थीती ई छेनी.सत्येन सोबत लेन चालो,सत्येन साथ दो,सत्येर विचार करो अन् सत्येती जीवण जगो.से काम किंवा विचार आचो करेर प्रयत्न करो वोर बाद देको.तमार समाजेम से लोक विचार करीय,संमान वाढिय,स्वता बदले शिवाय दुनिया बद्गलेनी इ वात खर छ.जर काई समाजेर भाई बंधेर अडचनेम वोंदेन साथ दिने तो प्रेम भाव वाढ संबध आचे जुळच.वेळो वेळी समाजेर प्रती विचार आचे करणो लागिय जना समाजेर परिवर्तन घडिय.जो भाई समाजेर आचे प्रकारेती प्रचार करीय वोम भगवान देको..कारण समाजेर प्रचार करेवाळेन माणसेन (समाज प्रचारक) बाव्वन बेरू कच.अन्  (समाज प्रचारीका महिला) चौसष्ट जोगणी कत इ बंजारा समाजेर पेनार बोली छ..! तमेन जे जन्म देन आचे संस्कार दिने,आचो माणस बणायेवाळ याडी बाप येंदुन देव मानो फालतुर अंधश्रद्धामाई वेळ मत घालो तमार विचार जर आचे विय तो तमार प्रत्येक शब्देम देव छ..सेवालालेन याडी जगदंबा बोली की सेवालाल तोन काई मांगणी मागेर छ तु मांगल..पण सेवालाल  काई मांच..याडी कलागो..मार जिभेपर तु रेयेस..देवि कच तु आसो काई मांगरोची..दुसरो काई मांग जना सेवालाल महाराज के याडी तु मार जिभेपर जर रीस तो म बोलिंव जो शब्द पुरे वेदाय.अन् समाजे भाई शुखी रिय.करन केयेर छ भियावो समाजेर विचार करा अन् सेवालालेर शब्देर अभ्यास करन इतिहास बणावा..
जय गोर…जय सेवालाल
गोर कैलास डी. राठोड
स्वयंसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत,