समाज चिंता पर दी वाते, भास्कर राठोड़ 

समाज चींता

मारासटेर वळक यी येक परीवरतनेर आन पूरोगामी वछारेर भूमी (धरती) छं, येरज सोबत ये देसेनं (भारत) सूद वाट वतायवास यी माराटर (महाराष्ट्र ) राजेय (राज्य ) करतो आयो छं,
देस आन सारी जगेनं घढायेर वछार देयेवाळे सीवाजी माराज, फूले, साहू माराज, कर्मयोगी संत सेवाभाया, लकीसा बंजारा वोर सातोसात
समतार पूरसकारेर मानकरी आसो डा. बाबासाहेब आंबेडकर आसे महापूरूसेर जलम, काम आन बलीदानेती पाक वेमेली जकोण यी भूमी (धरती) छं,
पणन आज घढीनं आपणेनं वीमूकत भटकीया देताणी वोनूरो जगणो आन जीवनमानेनं लागेवाळ, घटनाती, आधेकारेती आज भी छेटीज रकाढ मेले छं ये देसर वेवसता आन सीसटमेप संका आवं छं कनायी कनायी, कायीं आपण मांघेमं कमी पढरेछा क वोनूनं देयेर छेनी ये वातेपं कोयीज बोलेनी का ?
येरो भी कारण आपण ढूंढरे (चिकित्सा ) कररे कोनी आन वटाये जीभ की ताळेनं लगादेयेरो हानूती कूं वीय भा,
भटकेमायीर कायीं वूचेर जातेर फायदो खरोज वेगो छं २७% लोकसंख्या रेयेवाळ जातेसहूहेपेकी ५२ पैकी ९०% जात आजभी पेट भरेवास भटकणू चालूज छं आन झटरे छं, आजेर नेता जेता नाम तो भटकेर लछं पणन फायदो फकसी सवतार जातेर देखं छं यी कडू सत छं, पणन मूळ भटके वीमूकतेर परसनेप कोयीज बोलेन तयार छेनी आन वीसेस कतो अ,ब,क,ड. भ, ज, ब. मायीर कायीं रेगी जकोण जातेर समस्या न छूटेन चाय हानू केनी न वाटे चाय यीज सोकांतीका छं.
राजेसतान, पंजाब, हरीयाणा ये वूतरे सामूर राजेवास vjnt वास आचमाल पगला वटालदेचं पणन मारासटेम तो सारी घेरी नींधेम सूते जूं लागरो छं.
ये सारी समूहेनं घर छेनी, सीकसणेम बजेट छेनी, दाकलारो यीसय छं, हानू वाटं छं ये लोक ये देसेर छं क कोनी,
जे लोक सीकन मोट वेगे वो आरकसणेप आन कीलीमीलेयेर प तो बोलेनज तयार छेनी आन जे बोलरे जकोण वोनूर पेक्षा कायीं हालकि भी जाते छं जेनूनं तो कूणसीज वाते मळी कोनी छं.
आज भी सारी भटके वीमूकत जाती संविधानेर हकेती वंचीत छं, जे सामाजिक संघटना छं वोतो *मूंढेम राम आन बगलेम छरी* हानू वाघतू दकारे छं ताळमेळ नामेर येकही लकसण दकायेम आयेनी, मारज मोट केयेम धनेता मानरी छं.
आज वेकती केंदरीत करे पेकसा समाज समस्या केंदरीत करणू लागीय, २० कोट समूहेनं ये देसेर वेवसता फकसी ८ कोटी बजेट दछं कतरा सोकांतीका छं , येती मोटो आपमान कायीं वे सकं छं, ये वीसयेप कोयीज बोलतू मनं दकायेनी, फकसी हूसारी आन फूसारकी मारेन येक नंबर , सारी मालम रेता भी राजकारण करेम आवछं हानू का ? का केनी ये वातेरी घोर लागेनी कायीं ?
जना आपण सवतानं नीसरग पूजक केवाळ आपण यी वात जर आपणेवास न करीया तो यी नीसरग तमेनं हामेनं माफ करीय कायीं ?
वातेर राजकारण न करता वोनं आपण खत पाणी जर समाजहीतेवास घालीया तो नकीज कायीं तोयी पदरेम पढेर आसा दकाय.
मार लकन केरी मन भावना दूकायेर वेती कोनी पणन कायीं वाते धेनेम भी लान देणू मारो करतेव वेतो.

भास्कर राठोड़

भास्कर राठोड़,ठाणे