समाज गरीब काहा छ? —- पृथ्वीराज रामावत

प्रमुख प्रतिनिधि – रविराज एस
पवार
चिफ एडीटर – बंजारा न्यूज ऑनलाइन पोर्टल
वेबसाइट – www.goarbanjara.com
भ्रमणध्वनी – 8976305533

जै सेवालाल मार भाईभेन सागासेळ गणगोतो जरूर वाचो. आपळ देकते आरेचा दर वर्षी देकाचा गणपती बसारेन खर्च कतराक आरोचं १के तांडेर कमीत कमी १००००हजार खर्च जरी पकडे हानु तो जास्तीत जास्त छ काहा तो मारे एकेज तांडेम १० गणपती बेसार मेलेच. तो आपळ सररास २ गणपती जरी पकडे तरी खर्च खुप वाडच तो आपळ मेनीमम दस हजार खर्च जर पकडे तो ये महाराष्र्टेम ५५०० हजार ते ६००० हजार तांडा छ १० हजार गुनीला ६००० हजार बरोबर ६० करोड वेरेच तो पच आपळ काचा समाज गरीब छ केती समाज गरीब छ वर्षेम आसे कईक सन तेव्हार नाळी नाळी देव धरम आजी वोम धामेन जावच नाळी आसे से जर खर्च पकडे तो भयानक खर्च फुकट वाया जारोच. तो मार भार भाईभेन सगासेळ गणगोतो गोरगरीबेर एंकादि छोरी छीचाभरेर  वियानातरो जर किदे शिकेसाके छिचाभर कईक फररे डोनेशन भरेन पिसा मळेनी वेळेप. छेनि वोत फुकट खर्च कररेचो ये आतरा पिसा जर जमा करन प्रतेक जिल्हाम होस्टेल आश्रम शाळा जेन रेयेन घर छेनि वोन घर प्रतेक जिल्हाम गोरमाटी भवन जर वेगो वो पीसाम चालेनी कांई भियायो. लोक जेर जेर वाट पको कररेच आपळ वाट जराखांड रेगी जको वोन बी मिटायेलार लागरेचा. जे लो जे समाज ३३कोटीन छोडन सोतार वैवाटेती चालरोच ऊ जात ऊ समाज मान सन्मानेती जगरोच चाव जको मळारोच. आपळ कतीज पतो छेनि बोलेर खुप विषय छ परंतु सेवटी एकवात कुचु देव म्हणजे. ऊदा; एक आंदळो मनक्या दोई आकीती आंदळो छ ऊ एक चार भितेर खोलीम बंद छ आणि ऊ खोली आंदारेती गडप छ आणि ओ खोली माईती ऊ मनक्या बार आन केरोच की भा मन ओ खोली माई काळभुर मिनी दसाई काळभुर सिबी दसाई आब तंम विचार करो ओ आंदळे मनक्यान मिनी दसाई वियकाई. हानुज पच देव छ देव छ करन आल्डारेच ब्राम्हण लोक आपळ सामळ तांळी धासरेचा. एक भाई पंढरपूर एक भाई तिरूपती एक भाई शिर्डीनं म्हणजे तिन भाई तिजा छिदे छिदे वेजा एकीनी छेनि भेजा पच कोईभी लुटन लेजा कोईभी भुंजन खाजा. धान खारे धळीरो गीद गारे धगड्यारो बोलेचालेर खुप छ जै सेवालाल भीयाओ.

पृथ्वीराज रामावत.

Leave a Reply